1 Afs 271/2017-191 – nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty / 8 As 43/2019-40 – zásada příkazu retroaktivity ve prospěch pachatele / 5 As 101/2020-29 – podání svědecké výpovědi a ochrana osobních údajů / 1 As 85/2020-41 – dlouhodobé chátrání nemovitosti.

NSS: Nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty

 

I. Nesporná část uplatňovaného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty může být vrácena tehdy, pokud ji nebude možné v dalším průběhu řízení zpochybnit, tj. pokud se tato část nestane součástí zdanitelných plnění prověřovaných během daňové kontroly či postupu k odstranění pochybností a nebude zasažena daňovým podvodem nebo získána zneužívajícím způsobem.

II. Nesporná část nadměrného odpočtu nemůže být založena na zdanitelných plněních, která správce daně může v budoucnu zpochybnit. Zpravidla půjde o zdanitelná plnění nějak spjatá s prověřovanou částí nadměrného odpočtu, např. stejnými subjekty u vstupů či výstupů, obdobným ekonomickým modelem plnění apod.

III. Je povinností správce daně, aby případnou možnost vzniku pochybností popsal a vysvětlil, proč zdanitelná plnění nejsou nesporná, ač jsou prozatímně vyňata z kontrolních postupů. To platí i tehdy, pokud se daňový subjekt domáhá rozšíření nesporné části nadměrných odpočtů či jejího určení v situaci, kdy byly zahájeny kontrolní postupy dopadající na celé zdaňovací období.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2020, číslo jednací 1 Afs 271/2017-191)

 

 

NSS: Zásada příkazu retroaktivity ve prospěch pachatele

 

Orgán, který posuzuje, zda se použije zásada příkazu retroaktivity ve prospěch pachatele (čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, § 2 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), musí podřadit konkrétní čin konkrétního pachatele pod všechna relevantní ustanovení upravující přestupek, celkový výsledek posoudit a podle toho rozhodnout, zda je pozdější právní úprava pro pachatele příznivější. Pokud se nová právní úprava stane účinnoupoté, co rozhodnutí správního orgánu předtím nabylo právní moci, musí v řízení o žalobě proti takovému rozhodnutí tuto úvahu v plném rozsahu učinit krajský soud, i pokud bude muset posoudit určitý aspekt, který dřívější právní úprava nestanovila.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2021 číslo jednací 8 As 43/2019-40)

 

 

NSS: Podání svědecké výpovědi a ochrana osobních údajů

 

Podání svědecké výpovědi v trestním řízení je splněním zákonné povinnosti, a tedy není zveřejněním osobních údajů subjektem údajů ve smyslu § 9 písm. g) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2021 číslo jednací 5 As 101/2020-29)

 

 

NSS: Dlouhodobé chátrání nemovitosti

 

Za závažnou havárii podle § 177 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nelze zpravidla považovat stav nemovitosti spočívající v dlouhodobém chátrání. Chátrání nemovitosti je důsledkem neplnění povinností vlastníka, nejde o stav náhle vzniklý a nečekaný. Jeho vývoj je v čase naopak dobře předvídatelný.

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2020 číslo jednací 1 As 85/2020-41)