10 Afs 72/2020-76 – promlčecí doba při stanovení výše pokuty procentní sazbou / 2 Azs 344/2018-32 – rozhodnutí o žádosti cizince o zaměstnaneckou kartu / 6 As 151/2019-53 – rozsah soudního přezkumu územního plánu.

NSS: Promlčecí doba při stanovení výše pokuty procentní sazbou

 

Délka promlčecí doby u těch přestupků, kde zvláštní zákon nestanoví horní sazbu pokuty ve výši 100 000 Kč, ale pouze způsob výpočtu pokuty (např. procentem z předem nejasné částky), činí jeden rok [§ 30 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich].


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2020, číslo jednací 10 Afs 72/2020-76)

 

 

NSS: Rozhodnutí o žádosti cizince o zaměstnaneckou kartu

 

Pro účely rozhodnutí o žádosti cizince o zaměstnaneckou kartu podle § 42g odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je třeba řádně zjistit, jakým způsobem má být pracovní síla cizince využita. Práce v zemědělství mohou být zajišťovány různými právními a faktickými způsoby a je zásadně na vůli jednotlivých zainteresovaných subjektů, jaký způsob zvolí. Jedna a tatáž faktická činnost (např. sběr plodin z pole) může být vykonávána nejrůznějšími formami soukromoprávních vztahů (typicky zaměstnaneckým vztahem k majiteli či nájemci pole, agenturním zaměstnancem či zaměstnanci jiného podnikatele) a není na tom nic nezákonného ani nežádoucího.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2020, číslo jednací 2 Azs 344/2018-32)

 

 

NSS: Rozsah soudního přezkumu územního plánu

 

Je-li v územním plánu určitá plocha označena jako stabilizovaná [zachycující neměněný současný stav a způsob využití dané plochy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.] a vlastník pozemku nepodal proti návrhu územního plánu námitky, soudní přezkum územního plánu v části týkající se jeho pozemku se v takovém případě omezí na kontrolu toho, zda se pořizovatel územního plánu neodchýlil od územně analytických podkladů, případně dalších závazných podkladů (§ 25 a 47 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a zda určení stabilizované plochy v územním plánu není ve zcela zjevném a příkrém rozporu s realitou (se skutkovým stavem, neboť i při územně plánovací činnosti se uplatní zásada materiální pravdy ve smyslu § 3 správního řádu). K tomu musí snést důkazy navrhovatel, chce-li závěr o stávajícím užívání sporného pozemku před soudem vyvrátit.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2020, číslo jednací 6 As 151/2019-53)