10 As 190/2020-39 – zpracování osobních údajů nemocnicí [nemocnice – akciová společnost, není z pohledu zákona o zpracování osobních údajů veřejným subjektem, přestože je financována převážně z prostředků veřejného zdravotního pojištění].

Zpracování osobních údajů nemocnicí

 

Nejvyšší správní soud (dále též „NSS“) potvrdil pokutu ve výši 40 000 Kč uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů kontrolované nemocnici za nedostatečné zajištění bezpečnosti při zpracování osobních údajů. NSS v přelomovém rozhodnutí také konstatoval, že nemocnice akciová společnost, není z pohledu zákona o zpracování osobních údajů veřejným subjektem, přestože je financována převážně z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

NSS především odmítl aplikaci § 62 odst. 5 zákona o zpracování osobních údajů, který neumožňuje uložení sankce veřejnému subjektu. V této souvislosti uvedl, že tento zákon definici veřejného subjektu neuvádí. Z povahy věci je ovšem zřejmé, že takový subjekt bude zpravidla zřízen a určen k plnění úkolů ve veřejném zájmu (jinak by totiž nebyl označován jako veřejný). Zároveň by neměl disponovat vlastním majetkem, protože finance bude čerpat z veřejných rozpočtů.

 

Naopak, zásadně bude nerozhodné, zda je veřejnou institucí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím či veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a také to, zda vede zdravotnickou dokumentaci.

 

Kontrolovaná nemocnice je akciovou společností s vlastním majetkem a hospodařením. Je financována převážně z prostředků veřejného zdravotního pojištění, což však nelze brát jako čerpání peněz z veřejných rozpočtů. „Nemocnice, coby akciová společnost, nedostává peníze na svůj provoz a fungování přímo z veřejných rozpočtů. Získává je jako protiplnění za konkrétní lékařské úkony, které vykáže zdravotním pojišťovnám. Stejným způsobem je ostatně financován jakýkoli jiný poskytovatel zdravotnické péče,“ vysvětlil předseda Úřadu Jiří Kaucký.

 

Ø    Byť tedy kontrolovaná nemocnice poskytuje zdravotní péči, která jistě je ve veřejném zájmu, patří zároveň mezi akciové společnosti, jež nečerpají finance z veřejných rozpočtů. Není tak veřejným subjektem ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů, u něhož by mělo být podle § 62 odst. 5 tohoto zákona rozhodnuto o upuštění od potrestání.

 

Text 7 stránkového zamítavého rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.02. 2022 číslo jednací 10 As 190/2020-39  je k dispozici z níže uvedeného linku:

 

https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=55741