20 Cdo 1846/2020 – exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného / 20 Cdo 2353/2020 – zastavení exekuce z důvodu vady rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a) ZRŘ.

Exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného

 

Účelem manželství není placení dluhů druhého manžela, vzniklých před uzavřením manželství; opak by byl v extrémním rozporu s principy spravedlnosti, neboť by vedl k nepřijatelnému posílení práva věřitele na úkor manžela dlužníka. Vůlenebýt po uzavření manželství negativně dotčen již existujícími dluhy svého nového manželaje legitimní a legální.


V projednávané věci je vymáhán dluh, který vznikl povinnému před uzavřením manželství jako jeho výlučný dluh, a povinný před uzavřením manželství (po vzniku vymáhaného dluhu) smlouvou, řádně zveřejněnou v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, sjednal se svou snoubenkou režim oddělených jmění, pročež mezi ním a jeho budoucí manželkou SJM nevzniklo. Za těchto okolností tedy ani nemohly být na žádném z účtů manželky povinného uloženy žádné peněžní prostředky náležející do SJM a nebylo ani třeba vyvracet domněnku v tomto směru. Jelikož nebyly dány podmínky, za nichž lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného, bylo na místě zastavit exekuci co do jejího provedení postižením účtů bývalé manželky povinného (§ 262b odst. 2 o. s. ř.).


(podle usnesení Nejvyššího soudu ČR spisové značky 20 Cdo 1846/2020, ze dne 24. 2. 2021)

 

 

Zastavení exekuce z důvodu vady rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a) ZRŘ

 

Jestliže rozhodčí doložka byla uzavřena po 1. 12. 2016 a povinná navrhuje zastavení exekuce z důvodu, že dotčenou smlouvu uzavírala s oprávněným ve skutečnosti jako spotřebitelka, měl exekuční soud postupovat v souladu s § 35 odst. 2 ZRŘ [zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů – „Je-li podán návrh podle odstavce 1, soud provádějící výkon rozhodčího nálezu řízení o výkon rozhodnutí přeruší a uloží povinnému, aby do 30 dnů podal u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Není-li v této lhůtě návrh podán, pokračuje soud v řízení o výkon rozhodčího nálezu.“] . Pokud povinná podala návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí (resp. exekuce) z důvodu podle § § 31 písm. a) ZRŘ [„Soud na návrh kterékoliv strany zruší rozhodčí nález, jestliže … a) byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, … / § 35 odst. (1) písm. a) ZRŘ zní:(1) I když nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může strana, proti níž byl soudem nařízen výkon rozhodčího nálezu, bez ohledu na lhůtu stanovenou v § 32 odst. 1, podat návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí kromě důvodů uvedených ve zvláštním předpisu i tehdy, jestliže …a) rozhodčí nález je stižen některou vadou uvedenou v § 31 písm. a), d) nebo f), …“], bylo povinností exekučního soudu přerušit exekuční řízení a uložit povinné, aby do 30 dnů podala u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Platností smlouvy se tak bude zabývat nalézací soud.


Exekuční soud proto nepostupoval správně, když exekuční řízení nepřerušil, namísto toho o návrhu povinné na zastavení exekuce rozhodoval.


(podle usnesení Nejvyššího soudu ČR spisové značky 20 Cdo 2353/2020, ze dne 2. 3. 2021)