20 Cdo 2044/2021 – námitka promlčení vznesená v exekuci manželkou povinného / 27 Cdo 993/2021 – právní zájem na umoření ztracené nebo zničené listiny.

Námitka promlčení vznesená v exekuci manželkou povinného

 

Manželka povinného nemůže s úspěchem namítnout promlčení, jestliže exekuční návrh byl podán před promlčením práva přiznaného exekučním titulem; plynutí promlčecí lhůty je nutno posuzovat k okamžiku podání exekučního návrhu, i když samotné účastenství manželky povinného nastane až v průběhu provádění exekuce.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 20 Cdo 2044/2021, ze dne 2. 3. 2022)

 

 

Právní zájem na umoření ztracené nebo zničené listiny

 

Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu se podává, že právní zájem na umoření ztracené nebo zničené listiny má z pohledu ustanovení § 185j odst. 1 o. s. ř. [„Návrh na umoření listiny může podat každý, kdo má na jejím umoření právní zájem.“] ten, kdo z důvodu vlastnictví nebo z jiného právního titulu má právo (nárok) mít listinu u sebe (ve své dispozici), jestliže se umoření ztracené nebo zničené listiny odrazí (může projevit) v jeho právní sféře.


Dovozuje-li navrhovatel svůj právní zájem na umoření listiny, která je cenným papírem, z toho, že je jejím vlastníkem, může být jeho návrhu na umoření listiny vyhověno, jen jestliže bude jeho vlastnické právo jednoznačně (bez pochybností) prokázáno„. Jeli tu spor o vlastnictví listiny, která je cenným papírem, může být vyřešen pouze ve sporném“ řízení podle části třetí občanského soudního řádu. V řízení o umoření listin nelze prostřednictvím dokazování řešit, komu svědčí vlastnické právo k listině (listinnému cennému papíru), jejíž umoření je navrhováno, a kdo proto má právo (nárok) mít listinu u sebe.


Tyto závěry – byť přijaté ve vztahu k právní úpravě účinné do 31. 12. 2013 při výkladu § 185j o. s. ř. – se obdobně prosadí i ve vztahu k řízení o umoření listin podle § 303 a násl. z. ř. s. [§ 303 odst. (1)Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má obecný soud navrhovatel; nemá-li navrhovatel v České republice obecný soud, je příslušný ten soud, v jehož obvodu je platební místo.“ / § 304 odst. (1) – „Umořit lze ztracenou nebo zničenou listinu, kterou je třeba předložit k uplatnění práva.“  § 305 odst. (1) Řízení lze zahájit jen na návrh. Návrh na umoření listiny může podat každý, kdo má na jejím umoření právní zájem.“], ve znění účinném od 1. 1. 2014.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 27 Cdo 993/2021, ze dne 2. 2. 2022)