20 Cdo 2420/2021 – přezkum nákladů exekuce v řízení o rozvrhu rozdělované podstaty / 25 Cdo 2623/2021 – návrh na pokračování v řízení ve smyslu § 111 odst. (4) věty první OSŘ.

Přezkum nákladů exekuce v řízení o rozvrhu rozdělované podstaty

 

O nákladech exekuce a nákladech účastníků rozhoduje soudní exekutor zvlášť v příkazu k úhradě nákladů exekuce, na jehož základě je následně vymáhá. Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce může účastník řízení podat ve lhůtě 8 dnů od doručení námitky; jestliže soudní exekutor námitkám v plném rozsahu nevyhoví, rozhodne o nich exekuční soud, proti jehož rozhodnutí již není přípustný opravný prostředek. Podkladem pro zahrnutí nákladů soudního exekutora do rozvrhového usnesení může být pouze pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce.


Při rozhodování o rozvrhu tedy soudní exekutor ohledně výše nákladů a oprávněného a povinného subjektu pohledávky na nákladech exekuce a nákladech účastníků řízení vychází z pravomocného příkazu k úhradě nákladů exekuce. Pokud účastníci řízení nesouhlasí s určením nákladů, mají možnost vznést proti příkazu v zákonné lhůtě námitky, které následně přezkoumá soud. V rámci rozvrhového řízení proto soudnímu exekutorovi (resp. soudu při odvolacím přezkumu) již nepřísluší přezkoumávat výši nákladů či otázku, kdo je povinen je hradit.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 20 Cdo 2420/2021, ze dne 7. 12. 2021)

 

 

Návrh na pokračování v řízení ve smyslu § 111 odst. (4) věty první občanského soudního řádu

 

Návrh na spojení věcí, podaný žalovaným v řízení přerušeném podle § 110 o. s. ř. [„Jestliže to účastníci shodně navrhnou nebo jestliže se nedostaví bez předchozí omluvy k jednání anebo jestliže to alespoň jeden z účastníků navrhne a ostatní se nedostaví bez předchozí omluvy k jednání, soud řízení přeruší, jestliže se to nepříčí účelu řízení.“], není možno považovat za návrh na pokračování v řízení ve smyslu § 111 odst. (4) věty první o. s. ř. [„Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí 3 měsíců. Soud může na návrh, jsou-li pro to závažné důvody, a i bez návrhu v případě, že to odůvodňují zájmy nezletilého dítěte, pokračovat v řízení i před uplynutím této lhůty. Není-li návrh na pokračování v řízení podán do 1 roku, soud řízení zastaví.“], jestliže to z jeho obsahu nevyplývá.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 25 Cdo 2623/2021, ze dne 7. 12. 2021)