21 Cdo 1053/2021 – uspokojení zástavního věřitele ze zástavy podle úpravy účinné do 31. 8. 1998 / 21 ICdo 44/2021 – k právnímu režimu podúčtu k běžnému účtu.

Uspokojení zástavního věřitele ze zástavy podle úpravy účinné do 31. 8. 1998

 

V případě, že právo (nárok) na uspokojení zástavního věřitele ze zástavy vzniklo do 31. 8. 1998, spravuje se toto právo (nárok) zástavního věřitele i v době od 1. 9. 1998 právní úpravou účinnou do 31. 8. 1998.


Účinky rozsudku ukládajícího zástavci (zástavnímu dlužníku) uhradit zástavnímu věřiteli zástavním právem zajištěnou pohledávku (s tím, že zástavní věřitel je oprávněn se domáhat uspokojení této pohledávky pouze z výtěžku prodeje zástavy) se vztahují i na každého dalšího smluvního nabyvatele zastavené nemovité věci (singulární sukcese).


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 21 Cdo 1053/2021, ze dne 27. 6. 2022)

 

 

K právnímu režimu podúčtu k běžnému účtu

 

Termín podúčet k běžnému účtu není termínem, který by byl definován zákonem; proto je nutné v konkrétním případě vyjít z právního jednání stran.


V posuzované věci i u podúčtu platí, že předmětem právních vztahů nejsou prostředky na podúčtu“ nebo podúčet jako takový, ale pohledávka klienta za bankou.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu senátní značky 21 ICdo 44/2021, ze dne 14. 6. 2022)