21 Cdo 2061/2021 – pracovněprávní smlouvy lze uzavírat i elektronicky podle pravidel obsažených v novém občanském zákoníku.

Elektronické uzavírání pracovněprávních smluv

 

Pracovněprávní smlouvy lze uzavírat i elektronicky podle pravidel obsažených v novém občanském zákoníku

 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 27. dubna 2022 spisové značky 21 Cdo 2061/2021, řešil otázku, zda může dojít k dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, jednajících distančně, v případě, kdy při doručování písemností, obsahujících nabídku dohody (ofertu) a její přijetí (akceptaci), nebyly dodrženy zákonné podmínky pro doručování písemností upravené v ustanovení § 334 až § 337 zákoníku práce. Tuto otázku řešil na skutkovém pozadí, kdy v době jednání zaměstnavatele a zaměstnance ohledně výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem (jejíž platnost zaměstnanec zpochybňoval) zaměstnavatel zaslal zaměstnanci jako přílohu emailové zprávy scan dohody o narovnání podepsané předsedou představenstva zaměstnavatele, na kterou zástupkyně zaměstnance reagovala tím, že zaměstnanci zaslala e-mailovou zprávu – potvrzení o tom, že dohoda byla žalobcem akceptována a podepsána.

 

Nejvyšší soud konstatoval, že za situace, kdy zákoník práce postrádá komplexní úpravu právních jednání, se na postup při uzavírání pracovněprávních smluv (dohod) užijí pravidla obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení části první, hlavy V., § 545 a násl. a části čtvrté, hlavy I., § 1721 a násl. Ve vztahu k řešené právní otázce potom formuloval obecný závěr, že pro úvahu o vzniku (existenci) společného (vícestranného) právního jednání je významný pouze úsudek (poznání) o společné vůli (úmyslu) jednajících, nikoliv o cestě„, která ke shodě jednajících o obsahu právního jednání vedla; taková úvaha se může prosadit pouze při posouzení tzv. formy právního jednání, která se odráží pouze v řešení otázky platnosti právního jednání. Otázkou platnosti pracovněprávního jednání při nedodržení stanovené písemné formy se Nejvyšší soud nezabýval, neboť tato otázka nebyla dovolacímu přezkumu otevřena.

 

Rozsudek ve věci sp. zn. 21 Cdo 2061/2021, kde žalovaná společnost (zaměstnavatel) zpochybnila z důvodu, že nikdy neuzavírá smlouvy elektronicky (po e-mailu), uzavření dohody o narovnání se svým bývalým zaměstnancem, jehož pracovní poměr byl mezi účastníky ukončen platnou výpovědí, je aktuálně ve dnech 4. až 19. května vyhlašován na elektronické úřední desce Nejvyššího soudu a úřední desce v budově soudu. Poté bude rozsudek z úřední desky svěšen, pseudonymizován (anonymizován) a umístěn na webových stránkách Nejvyššího soudu v databázi „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu„.

 

Zdroj zprávy:

 

https://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Pracovnepravni_smlouvy_lze_uzavirat_i_elektronicky_podle_pravidel_obsazenych_v_novem_obcanskem_zakoniku~?open&lng=CZ