22 Cdo 1171/2022 – určení hranice koryta vodního toku / 24 Cdo 3166/2021 – běžný obchodní styk ve smyslu § 1109 písm. b) o. z.

Určení hranice koryta vodního toku

 

Pro určení hranice koryta vodního toku je rozhodný skutečný stav, nikoli stav evidovaný v katastru nemovitostí.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 22 Cdo 1171/2022, ze dne 15. 11. 2022)

 

 

Běžný obchodní styk ve smyslu § 1109 písm. b) o. z.

 

Charakter běžného obchodního styku ve smyslu ustanovení § 1109 písm. b) o. z [„Vlastníkem věci se stane ten, kdo získal věc, která není zapsána ve veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu, pokud k nabytí došlo b) od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku, …„]

P“] není vyloučen ani tehdy, je-li kupní smlouva uzavřena za užití interního informačního systému, do nějž má přístup pouze importér vozidel a jednotlivá spolupracující autodealerství. Takovýto způsob uzavření kupní smlouvy se však může odrazit v investigativní činnosti, jejíž vynaložení by bylo od nabyvatele vyžadováno pro zachování jeho dobré víry.


Posuzování toho, zda k nabytí došlo od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku, je odvislé od posouzení okolností konkrétní věci. K výkladu pojmu běžný obchodní styk lze podpůrně poukázat na to, jak jej provedl Nejvyšší soud ve vztahu k ustanovení § 196a odst. 4 obch. zák. (byť upravujícímu zcela odlišnou situaci), a sice že závěr, zda nabytí majetku či jeho zcizení nevybočuje z rámce běžného obchodního styku, bude záležet na posouzení konkrétních okolností toho kterého případu, zpravidla však půjde především o porovnání předmětu zkoumané dispozice (jeho povahy) s předmětem podnikání.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 24 Cdo 3166/2021, ze dne 16. 9. 2022)