23 Cdo 1416/2021 – rozhodování sporů o změnu smlouvy o dodávce tepelné energie / Exekuce rozhodnutí o výživném po dosažení zletilosti oprávněného dítěte / 23 Cdo 1416/2021 – nicotnost rozhodnutí správního orgánu z důvodu nedostatku pravomoci.

Rozhodování sporů o změnu smlouvy o dodávce tepelné energie

 

Spor o změnu smlouvy o dodávce tepelné energie, který mezi stranami vznikl, nelze podřadit pod spor o uzavření smlouvy ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) energetického zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů – „Energetický regulační úřad dále … a) rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem a spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce, … „]; Energetický regulační úřad proto nemá pravomoc takový spor rozhodnout.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 23 Cdo 1416/2021, ze dne 30. 6. 2021)

 

 

Exekuce rozhodnutí o výživném po dosažení zletilosti oprávněného dítěte

 

Rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě nepozbývá automaticky účinnosti po dosažení zletilosti oprávněného dítěte. V exekučním řízení tak lze vymáhat výživné pro zletilého oprávněného na základě exekučního titulu, kterým bylo stanoveno výživné v řízení podle z. ř. s. dříve, než oprávněný dosáhl zletilosti.


(podle usnesení Nejvyššího soudu ČR spisové značky 20 Cdo 1743/2021, ze dne 20. 7. 2021)

 

 

Nicotnost rozhodnutí správního orgánu z důvodu nedostatku pravomoci

 

Jestliže soud v řízení podle části páté o.s.ř. dospěje k závěru o nicotnosti rozhodnutí správního orgánu z důvodu nedostatku pravomoci správního orgánu věc rozhodnout, má podat návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu zvláštnímu senátu, neboť v tomto zvláštním případě nicotnosti rozhodnutí správního orgánu nenáleží vyslovení nicotnosti napadeného rozhodnutí správnímu soudu, nýbrž právě zvláštnímu senátu.


Podle závěrů dosavadní rozhodovací praxe zvláštního senátu je možné, aby na každé straně kompetenčního sporu stálo i více instančně uspořádaných orgánů veřejné moci, ovšem všechny orgány na jedné straně kompetenčního konfliktu musí sdílet shodný názor na otázku pravomoci k rozhodování v konkrétní věci. S ohledem na toto východisko judikatura zvláštního senátu požaduje, aby soud rozhodující o opravném prostředku nepodával sám návrh zvláštnímu senátu, ale nejprve o opravném prostředku rozhodl a případně tak sjednotil názor na otázku, který orgán má v řešené věci pravomoc rozhodnout, tak, že zruší rozhodnutí soudů nižší instance a zaváže prvostupňový soud k podání návrhu zvláštnímu senátu.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 23 Cdo 1416/2021, ze dne 30. 6. 2021)