23 Cdo 2475/2019 – ručitelovo započtení pohledávky, kterou má dlužník za věřitelem / 22 Cdo 3169/2020 – počátek běhu promlčecí lhůty u nároku na náhradu za změnu v území.

Ručitelovo započtení pohledávky, kterou má dlužník za věřitelem

 

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nemá ručitel právo započíst vůči věřiteli pohledávku, kterou má za věřitelem dlužník.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 23 Cdo 2475/2019, ze dne 19. 5. 2021)

 

 

Počátek běhu promlčecí lhůty u nároku na náhradu za změnu v území

 

Počátek běhu promlčecí lhůty k uplatnění nároku na náhradu za změnu v území podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod se řídí § 619 o. z. [„(1) Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. … (2) Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla.“]; předchozí uplatnění nároku u povinné osoby není vyžadováno, ustanovení § 628 o. z. [„U práva, které musí být uplatněno nejprve u příslušné osoby, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy u ní bylo právo takto uplatněno.“] se proto nepoužije.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 22 Cdo 3169/2020, ze dne 29. 4. 2021)