23 Cdo 3752/2019 – k uznání dluhu jednostranným započtením / uznání dluhu částečným plněním ve smyslu § 2054 odst. 2 o. z. / uznání dluhu placením úroků ve smyslu § 2054 odst. 1 o. z.

K uznání dluhu jednostranným započtením

 

V písemném jednostranném kompenzačním projevu bez výhrad není bez dalšího zahrnuto uznání hlavní pohledávky ve smyslu § 2053 o. z. [„Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.“].


Jednostranné kompenzační prohlášení bez výhrad, kterým má nastat zánik celé věřitelovy hlavní pohledávky, nemůže být bez existence dalších okolností konkludentním uznáním hlavní pohledávky ve smyslu § 2054 o. z. [„(1) Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí. … (2) Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. … (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, je-li pohledávka věřitele již promlčena.“].


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 23 Cdo 3752/2019, ze dne 22. 7. 2021)

 

 

Uznání dluhu částečným plněním ve smyslu § 2054 odst. (2) o. z.

 

Nastane-li částečné plnění na dluh, je třeba se (při posuzování, zda tím došlo k uznání celého dluhu) dále zabývat tím, zda z takového částečného plnění lze usuzovat též na uznání zbytku dluhu. Plníli dlužník částečně bez jakýchkoliv výhrad, pak je třeba s ohledem na § 6 odst. 1 [„Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.“] a § 556 o. z. [„(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen. … (2) Při výkladu projevu vůle se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají.“] zkoumat, zda ve věřiteli byla vyvolána důvěra, že může očekávat i plnění zbylé části pohledávky, a má být proto aplikován § 2054 odst. 2 o. z. [„Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.„].


Při zkoumání, zda částečné plnění představuje uznání dluhu ve smyslu § 2054 odst. 2 o. z. [„Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.„], s nímž jsou spojeny právní účinky upravené v § 639 o. z. [„Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.“], je třeba se zaměřit především na ty okolnosti, které jsou způsobilé ospravedlnit, že v daném případě o konkludentní uznání dluhu nejde. Nelze totiž ponechat mimo zřetel, že plyne z principu poctivosti, zejména z jeho složky zákazu venire contra factum proprium (tj. jednání v rozporu s vlastním dřívějším chováním), že ten, kdo vědomě částečně plní dluh bez dalšího, tak jeho zbylou část uznává. Za takových okolností může věřitel, objektivně posuzováno, důvodně očekávat, že dlužník počítá s tím, že má plnit i na zbylou část v budoucnu. Optikou tohoto přístupu je tak třeba se zaměřovat zejména na zjišťování těch skutečností, které vyvracejí závěr, že částečné plnění ze strany dlužníka má charakter uznání dluhu (např. dlužník poskytne část plnění s tím, že pokládá dluh za uhrazený).


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 23 Cdo 3752/2019, ze dne 22. 7. 2021)

 

 

Uznání dluhu placením úroků ve smyslu § 2054 odst. (1) o. z.

[„Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí.].

 

Dá-li dlužník při placení úroků najevo, že dluh neuznává, placení úroku k uznání jistiny nepovede.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 23 Cdo 3752/2019, ze dne 22. 7. 2021)