24 Cdo 279/2020 – návaznost navrhovaného vkladu na dosavadní zápisy v katastru / 24 Cdo 1820/2020 – zjišťování existence důvodů vydědění potomka po 31. 12. 2013.

Návaznost navrhovaného vkladu na dosavadní zápisy v katastru

 

Zkoumá-li katastrální úřad ve vkladovém řízení u vkladové listiny, která je soukromou listinou, zda navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí [§ 17 odst. 1 písm. g) katastrálního zákona] vychází ze stavu zápisu v katastru, jaký tu byl v okamžiku podání návrhu na vklad, bez ohledu na to, že zápis věcného práva byl následně jako chybný údaj katastru opraven (§ 36 katastrálního zákona) a jaký je po provedené opravě jeho stav. Není na překážku povolení vkladu, pokud údaje uvedené v listině, na základě které má být zapsáno právo do katastru, jsou v rozporu s následně opraveným zápisem, bylyli se zápisem před provedením opravy, tj. podle stavu ke dni podání návrhu na vklad, v souladu.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 24 Cdo 279/2020, ze dne 21. 1. 2021)

 

 

Zjišťování existence důvodů vydědění potomka po 31. 12. 2013

 

Za situace, kdy zůstavitel pořídil listinu o vydědění za účinnosti obč. zák., je soud v řízení zahájeném žalobou podle ustanovení § 170 z.ř.s. povinen zabývat se i takovými skutkovými okolnostmi relevantními pro naplnění důvodů vydědění uvedených v listině o vydědění, které nastaly i po jejím sepsání. Jestliže v projednávané věci zůstavitel pořídil listinu o vydědění podle obč. zák., avšak zemřel za účinnosti o. z., je soud povinen zabývat se i okolnostmi směřujícími k naplnění důvodů vydědění, které nastaly až po sepsání listiny o vydědění do smrti zůstavitele.


Pokud totiž zákonodárce po 1.1.2014 „učinil platnými ta pořízení pro případ smrti a vydědění, které v době pořízení platnými právními úkony podle tehdejší právní úpravy nebyly (ať již z hlediska formy nebo obsahu), a postavil je tak na roveň právním jednáním učiněným podle o.z. (který neobsahuje žádné časové omezení, k němuž by měly být zjišťovány zákonné důvody pro vydědění, jež se za předcházející právní úpravy dovozovaly z ustanovení § 873 obč. zák.), nemůže s tím být v nesouladu zjišťování existence důvodů vydědění potomka nejen za dobu před pořízením vydědění, ale i poté.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 24 Cdo 1820/2020, ze dne 28. 1. 2021)