25 Cdo 108/2020 – odpovědnost autora článku zveřejněného vydavatelem internetových novin / 22 Cdo 1541/2021 – stanovení rozsahu a výše investic ze SJM na výlučný majetek.

Odpovědnost autora článku zveřejněného vydavatelem internetových novin

 

Za neoprávněný zásah do osobnosti člověka způsobený textem (článkem) zveřejněným na internetu nebo v tisku nese občanskoprávní odpovědnost jeho autor, neníli zaměstnancem subjektu, který text publikoval a jehož případná odpovědnost tím není dotčena.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 25 Cdo 108/2020, ze dne 27. 10. 2021)

 

 

Stanovení rozsahu a výše investic ze SJM na výlučný majetek

 

Judikatura v zájmu spravedlivého vypořádání vztahů mezi účastníky řízení o vypořádání společného jmění manželů a při vědomí obtížnosti dokázat vynaložené investice a jejich výši doklady připouští, aby v případě, že je prokázáno, že investice ze společného majetku v SJM na výlučný majetek jednoho z manželů byly skutečně vynaloženy, a je v zásadě zřejmé, na co byly vynaloženy, připouští tam, kde je to vzhledem k individuálním okolnostem věci namístě, aby rozsah a výše investic vynaložených na rekonstrukci domu ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů byla za podmínek § 136 o.s.ř. stanovena úvahou soudu; tím spíše je třeba připustit její stanovení znaleckým posudkem, ve kterém znalec popíše jednotlivé práce a určí celkové náklady, které bylo v rozhodné době třeba na takovou rekonstrukci vynaložit (nikoliv tedy zhodnocení věci či „hodnotu rekonstrukce„). Není žádný důvod vyloučit pro tyto případy to, co se uvádí v § 125 o. s. ř. Znalec přihlédne k dokladům, které jsou k dispozici a ke skutečnostem, které vyšly najevo, jejich posouzení je však již věcí jeho odborných znalostí.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 22 Cdo 1541/2021, ze dne 26. 10. 2021)