25 Cdo 2515/2021 – náhrada nemajetkové újmy způsobené matce poškozením zdraví dítěte / 22 Cdo 1248/2021 – promlčení nároku na náhradu za omezení užívání podle vodního zákona.

Náhrada nemajetkové újmy způsobené matce poškozením zdraví dítěte

 

Obdobně jako v případě újmy způsobené úmrtím osoby blízké, ani u zvlášť závažného poškození zdraví primární oběti není důvodem pro odepření či snížení náhrady nemajetkové újmy osoby blízké okolnost, že škůdcem byla další osoba blízká primární oběti. Skutečnost, že závažné poškození zdraví způsobila jedna z osob blízkých poškozenému, neznamená, že by ostatní blízké osoby měly svou situaci snášet lépe, nebo že by utrpením poškozeného měly být méně zasaženy. Zavinilli jeden z rodičů svou nedbalostí vážné poškození zdraví dítěte, není jen tato okolnost důvodem pro snížení náhrady duševních útrap druhého rodiče. I když rodina nadále funguje, oba rodiče se o poškozené dítě starají společně a škůdce projevuje lítost a účast ostatním členům rodiny, není závěr o menším utrpení druhého rodiče namístě.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 25 Cdo 2515/2021, ze dne 27. 10. 2021)

 

 

Promlčení nároku na náhradu za omezení užívání podle vodního zákona

 

Právo na náhradu za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 30 odst. 11 vodního zákona) v případě, že k omezení došlo v době před 1. 1. 2014, se promlčuje ve tříleté promlčecí době (§ 101 obč. zák.), která běží ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tedy ode dne, kdy k omezení došlo a právo na náhradu bylo objektivně možné uplatnit. Uvedené platí přiměřeně i pro promlčení uvedeného nároku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 22 Cdo 1248/2021, ze dne 26. 10. 2021)