25 Cdo 961/2021 – jednorázová náhrada za nemajetkovou újmu způsobenou ztrátou osoby blízké.

Jednorázová náhrada za nemajetkovou újmu způsobenou ztrátou osoby blízké

 

I. Poskytovatel zdravotní péče není povinen hradit pozůstalým jednorázovou náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou ztrátou osoby blízké (§ 444 odst. 3 obč. zák.), jestliže lékaři nepřistoupili při srdeční zástavě ke kardiopulmonální resuscitaci pacienta, jehož stav byl natolik závažný, že resuscitace by k obnovení srdeční činnosti nevedla nebo by obnovila životní funkce jen na velmi krátkou dobu při prodlužovaném utrpení umírajícího.


II. V souladu s právní úpravou je nutné se při zkoumání případné protiprávnosti jednání při poskytování zdravotních služeb zabývat tím, jak jsou povinnosti a standardy při poskytování lékařské péče pojímány i z pohledu odbornosti a etiky lékařských rozhodnutí.


Náležité posouzení, zda byly splněny zákonné požadavky dodržení profesních a etických standardů (a to při zvážení povahy onemocnění, aktuálního stavu daného pacienta a s tím související účelnost a dopady uvažovaného postupu), nelze učinit bez odborného medicínského podkladu.


III. Jdeli o osobu na sklonku života, prospívá ochraně lidských práv, lidské důstojnosti a ochraně před zbytečným utrpením, neníli dotčená osoba za každou cenu vystavována marné, neúčelné a trýznivé léčbě.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 25 Cdo 961/2021, ze dne 28. 2. 2022)