26 Cdo 1502/2021 – účastenství v řízení o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu / 21 Cdo 456/2020 – nadbytečnost zaměstnance podle § 52 písm. c) zákoníku práce.

Účastenství v řízení o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

 

Každý ze společných nájemců, jež nejsou manžely, je oprávněn domáhat se samostatně přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu (§ 2290 o. z.) bez ohledu na procesní aktivitu dalších společných nájemců; další společní nájemci pak nemusejí být účastníky řízení o žalobě podle § 2290 o. z. [„Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.“] ani na žalované straně. V této souvislosti je nerozhodné, že výpověď byla dána společně oběma (všem) společným nájemcům.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 26 Cdo 1502/2021, ze dne 17. 8. 2021)

 

 

Nadbytečnost zaměstnance podle § 52 písm. c) zákoníku práce

[„Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: …c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,…]

 

Nadbytečnost zaměstnance nelze spojovat s takovým rozhodnutím o organizační změně, v jehož důsledku sice není pro zaměstnavatele dále (zcela nebo zčásti) potřebný výkon pracovních činností, které dotčený zaměstnanec dosud pro něj vykonával, avšak zaměstnavatel má možnost přidělovat zaměstnanci jinou práci v rámci sjednaného druhu práce, jejímž výkonem by byl zaměstnanec nadále ve svém pracovním úvazku vytížen.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 21 Cdo 456/2020, ze dne 26. 8. 2021)