26 Cdo 3139/2020 – výpověď smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby / 30 Cdo 3512/2020 – nezákonnost nařízené exekuce ve smyslu § 8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Výpověď smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby

 

I. U smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby (chráněného bydlení) uzavřené podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se při řešení otázek neupravených v tomto zákoně subsidiárně použije obecná úprava nájmu (§ 2201 – § 2234 o. z., § 91 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.).


II. Zavázal-li se poskytovatel sociální pobytové služby vypovědět smlouvu o poskytnutí této sociální služby jen z důvodů ujednaných ve smlouvě, nemůže smlouvu vypovědět, aniž by byl některý z těchto výpovědních důvodů naplněn.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 26 Cdo 3139/2020, ze dne 20. 4. 2021)

 

 

Nezákonnost nařízené exekuce ve smyslu § 8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

 

V incidenčním sporu o pravost vykonatelné pohledávky insolvenční soud nepřezkoumává zákonnost pravomocného rozhodnutí, kterým byla pohledávka přiznána, a rozsudek vydaný v tomto sporu má význam (pouze) z hlediska jejího možného uspokojení z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu jej nelze považovat za rozhodnutí, jímž by mohla být konstatována nezákonnost exekučního titulu či dokonce usnesení o nařízení exekuce ve smyslu § 8 zák. č. 82/1998 Sb.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 30 Cdo 3512/2020, ze dne 14. 4. 2021)