27 Cdo 1268/2020 – právo člena družstva navrhovat kandidáty do volených orgánů družstva / 27 Cdo 1268/2020 – k volebnímu systému družstva.

Právo člena družstva navrhovat kandidáty do volených orgánů družstva

 

Členové družstva mají právo uplatnit k navrhovaným záležitostem zařazeným na pořad jednání členské schůze odlišný návrh (protinávrh), a to i – neurčují-li stanovy jinak – na zasedání členské schůze, a členská schůze může přijmout usnesení ve znění takového protinávrhu. Současně platí, že každý člen družstva (splňuje-li předpoklady výkonu funkce) má právo (v souladu se zákonem a stanovami) být volen do (volených) orgánů družstva a volit jiné členy družstva za členy volených orgánů. Řečené platí bez ohledu na to, zda v dotčeném družstvu vykonává působnost členské schůze shromáždění delegátů.


Členu družstva tudíž přísluší právo navrhovat kandidáty (včetně sebe samého) na členy volených orgánů, je-li jejich volba zařazena na pořad jednání členské schůze či shromáždění delegátů.


Stanovy družstva mohou výkon tohoto práva přiměřeně upravit. Odůvodňují-li to poměry konkrétního družstva, mohou například určit, že člen družstva vykonává své právo navrhovat kandidáty na členy volených orgánů na zasedání („členské schůze„) samosprávy, jejímž je členem. Úprava ve stanovách však nesmí právo člena družstva volit a být volen nepřiměřeně omezovat a nesmí jeho výkon činit závislý na vůli členů volených orgánů. Nepřichází proto v úvahu, aby právo člena družstva volit či být volen bylo podmíněno souhlasem představenstva či jiného voleného orgánu družstva. Taková úprava stanov by odporovala § 575 odst. 1 z. o. k.


Taktéž nemůže obstát (jako diskriminační) omezení, které pasivní volební právo podmiňuje nominací ze strany samosprávy, je-li tu skupina členů družstva, kteří nejsou zařazeni do žádné ze samospráv, ani do jiné obdobné organizační jednotky družstva, která by mohla podávat nominace. Na řečeném pak ničeho nemění ani (teoretická a v reálném životě jen obtížně uplatnitelná) možnost, aby člen družstva svůj návrh učinil prostřednictvím samosprávy, jejímž není členem (do níž nebyl zařazen).


Podmiňovalo-li družstvo v projednávané věci právo členů družstva navrhovat kandidáty na členy představenstva a kontrolní komise souhlasem „členské schůze“ samosprávy, ačkoliv cca třetina členů družstva nebyla zařazena do žádné ze zřízených samospráv, popř. souhlasem představenstva či kontrolní komise, porušilo práva členů družstva. Jde přitom o porušení zákona, jež odůvodňuje (může odůvodnit) vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů o volbě členů představenstva a kontrolní komise (a jejich náhradníků).


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 27 Cdo 1268/2020, ze dne 2. 12. 2021)

 

 

K volebnímu systému družstva

 

Jednou ze základních zásad, na nichž je vybudována úprava družstev, je zásada rovnosti jejich členů (zásada družstevní demokracie). Tento princip se pak promítá i v pravidle jeden člen, jeden hlas“ (§ 650, § 755, § 769 z. o. k.), jež zajišťuje, že každému členovi družstva bude odpovídajícím způsobem umožněno podílet se na správě záležitostí družstva. Stanovy družstva se sice mohou od popsaného základního pravidla odchýlit (viz § 650 odst. 1 z. o. k.), avšak nemá-li dojít k popření zásady družstevní demokracie, musí být zvýhodnění, resp. znevýhodnění některého člena družstva (či skupiny členů družstva) při hlasování na členské schůzi nediskriminační, ospravedlnitelné (podložené racionálními a přezkoumatelnými důvody) a přiměřené (svojí intenzitou musí zvýhodnění některého člena družstva odpovídat důvodům, pro něž ke zvýhodnění došlo).


Pro bytová družstva zákon dále omezuje možnost odchýlit se od pravidla jeden člen, jeden hlas„. Stanovy mohou vyšší počet hlasů přiznat toliko těm členům, kteří jsou nájemci družstevních bytů (§ 755 z. o. k.). Počet hlasů přiznaný těmto členům pak musí být – v souladu s obecným principem rovnosti členů – stejný (členům bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, nelze přiznat rozdílný počet hlasů). Odchylná ujednání stanov zákon nepřímo zakazuje (§ 633 z. o. k., § 1 odst. 2 o. z.).


Popsaná pravidla musí být dodržena i v případě, že podle stanov bytového družstva plní působnost členské schůze shromáždění delegátů. Z řečeného se mimo jiné podává, že volební obvody musí být zřízeny tak, aby na jednoho delegáta připadal zásadně stejný počet členů (tím nejsou vyloučeny mírné odchylky ospravedlnitelné poměry konkrétního bytového družstva).


Případná úprava stanov bytového družstva odchylující se od pravidla § 684 odst. 2 věty první z. o. k. pak nesmí narušovat principy promítající se v § 755 z. o. k. Nesmí proto ve svém důsledku vést k tomu, že váha hlasů členů – nájemců družstevních bytů bude rozdílná (různá) a že rozdíly ve váze hlasů mezi členy – nájemci družstevních bytů a ostatními členy družstva budou diskriminační, nepřiměřené či neospravedlnitelné.


Jestliže bytové družstvo ve stanovách zachovává princip rovnosti hlasů (nepřiznává vyšší počet hlasů ani členům, kteří jsou nájemci družstevních bytů), musí být tento princip promítnut i do vytváření volebních obvodů. Odchýlí-li se stanovy takového bytového družstva od pravidla, podle něhož má delegát tolik hlasů, kolik hlasů při projednávání dané záležitosti mají členové zařazení do volebního obvodu, ve kterém byl zvolen, musí být volební obvody (tím spíše) vytvářeny tak, aby počet členů volících jednoho delegáta byl (přibližně) shodný, a to bez ohledu na to, zda jde o členy – nájemce družstevních bytů či o ostatní členy družstva.


Vytvořilo-li představenstvo družstva v projednávané věci volební obvody tak, že v některých volebních obvodech volilo jednoho delegáta 21 až 30 členů a v jiných volebních obvodech několik set členů, v rozporu se zákonem i stanovami družstva významně narušilo princip rovnosti členů, neboť váha hlasů jednotlivých členů se v důsledku takového postupu představenstva značně liší. Již sama tato okolnost odůvodňuje (může odůvodnit) vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů, jehož delegáti byli zvoleni v takto vytvořených volebních obvodech.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 27 Cdo 1268/2020, ze dne 2. 12. 2021)