27 Cdo 3585/2019 – zásah soudu do vnitřních poměrů zájmového sdružení právnických osob / 30 Cdo 3489/2020 – přiměřená délka řízení podle § 142 správního řádu.

Zásah soudu do vnitřních poměrů zájmového sdružení právnických osob

 

Každý člen zájmového sdružení právnických osob nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může (při analogické aplikaci § 258 až 260 o. z.) navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu sdružení pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů sdružení.

(podle usnesení Nejvyššího soudu ČR spisové značky 27 Cdo 3585/2019, ze dne 29. 6. 2021)

 

 

Přiměřená délka řízení podle § 142 správního řádu

 

I. V posuzovaném správním řízení vedeném podle § 142 správního řádu bylo předmětem určení právního vztahu, zda stavebníku na sousedním pozemku vzniklo či nevzniklo právo provést stavby na základě certifikátu autorizovaného inženýra vydaného v tzv. zkráceném stavebním řízení. Vzhledem k tomu, že autorizovaný inspektor nepovažoval vlastníky sousedních nemovitostí za účastníky zkráceného stavebního řízení, měli tito vlastníci příležitost uplatnit své námitky pouze v řízení podle § 142 správního řádu o určení, zda stavebníku vzniklo či nevzniklo právo provést stavby. Je tedy zřejmé, že závěry rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 5103/2015 dopadají na danou věc, neboť posuzované správní řízení se přímo týkalo sousedských práv žalobců, tedy jejich vlastnického práva k předmětným nemovitostem. 

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší soud uzavřel, že posuzované řízení vedené podle § 142 správního řádu spadá pod čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, účastníci řízení mají právo na jeho přiměřenou délku.

II. Autorizovaný inspektor není správním orgánem a jím vydaný certifikát není rozhodnutím správního orgánu (§ 67 spr. ř., § 65 s. ř. s.), ale plněním ze soukromoprávní smlouvy.

(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 30 Cdo 3489/2020, ze dne 1. 6. 2021)