29 ICdo 109/2021 – všeobecná procesní plná moc k zastupování věřitele v insolvenčním řízení / 29 Cdo 3762/2020 – vrácení kupní ceny po zpeněžení nemovitosti v insolvenčním řízení

Všeobecná procesní plná moc k zastupování věřitele v insolvenčním řízení

 

I. Opravňuje-li procesní plná moc udělená přihlášeným věřitelem advokáta k zastupování věřitele v rámci všech úkonů, k nimž je věřitel oprávněn a povinen v rámci insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, pak zároveň platí, že účinkům plné moci nebrání (není na překážku) skutečnost, že ji zastoupený (nebo jeho zástupce) předložil insolvenčnímu soudu pouze v rámci incidenčního sporu, jehož se účastní.

II. Zástupci účastníka se v občanském soudním řízení písemnost doručuje jen tehdy, bylali v době odeslání písemnosti soudem vykázána jeho plná moc. Bylali soudu předložena plná moc až po odeslání písemnosti, není třeba písemnosti zástupci účastníka doručovat, i kdyby v době vlastního doručení byl účastník již zastoupen; rozhodující v tomto směru (z hlediska potřeby doručení písemnosti zástupci účastníka) totiž není den doručení písemnosti, ale den jejího odeslání adresátu.

(podle usnesení Nejvyššího soudu ČR senátní značky 29 ICdo 109/2021, ze dne 31. 10. 2022)

 

 

Vrácení kupní ceny po zpeněžení nemovitosti v insolvenčním řízení

 

Je-li kupní smlouva, kterou pozdější insolvenční dlužník nabyl nemovitost do svého vlastnictví, neplatná či zrušená, nemá na vypořádání účastníků takové smlouvy podle zásad o vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu § 2993 a § 2999 o. z. vliv, že předmět koupě (nemovitost) byl po uzavření kupní smlouvy zpeněžen v insolvenčním řízení vedeném na majetek kupujícího a je nyní ve vlastnictví třetí osoby.

(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 29 Cdo 3762/2020, ze dne 29. 9. 2022)