29 ICdo 73/2020 – penále za nezaplacení pojistného na veřejné zdravotní pojištění / 29 Cdo 1368/2020 – náklady správce konkursní podstaty na nájem kanceláře.

Penále za nezaplacení pojistného na veřejné zdravotní pojištění

 

I. Penále za nezaplacení pojistného na veřejné zdravotní pojištění není podřízenou pohledávkou ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 věty druhé insolvenčního zákona [„Podřízenou pohledávkou je pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky případně ostatních pohledávek dlužníka, zejména je-li vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka; za podřízenou pohledávku se považuje také pohledávka z podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního předpisu. Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, za podřízené pohledávky se s výjimkou pohledávek uvedených v § 170 považují také úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky, není-li taková smluvní pokuta dluhem z podnikání, ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku“].

II. Úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky, není-li taková smluvní pokuta dluhem z podnikání, jsou ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku, podřízenými pohledávkami ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 věty druhé insolvenčního zákona i tehdy, jde-li o příslušenství nebo o smluvní pokutu vzešlé z prodlení s úhradou veřejnoprávní pohledávky, včetně pohledávky z titulu dluhu na pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

(podle rozsudku Nejvyššího senátní značky 29 ICdo 73/2020, ze dne 28. 4. 2022)

 

 

Náklady správce konkursní podstaty na nájem kanceláře

 

Ve smyslu ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) ZKV se rozumí hotovými výdaji správce konkursní podstaty náklady uhrazené správcem konkursní podstaty, které mají jednorázovou nebo jinak ukončenou povahu. Jako příklad hotových výdajů správce konkursní podstaty se typově uvádějí jeho výdaje na soudní a jiné poplatky v řízeních, v nichž je účastníkem, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Nájemné nebo podnájemné, které správce konkursní podstaty úpadce pravidelně hradí (lhostejno, zda měsíčně, čtvrtletně nebo v jiném časovém intervalu) pronajímateli nebo nájemci za pronájem nebo podnájem nebytových prostor, v nichž má sídlo, hotovým výdajem ve smyslu výše řečeného není.

Pro rozhodné období (září 2004 až září 2008) zákon o konkursu a vyrovnání ani vyhláška jej provádějící nespojovaly s výkonem funkce správce konkursní podstaty požadavek sídla (či sídla zapsaného ve veřejném rejstříku). Proto byl správce konkursní podstaty v soudních sporech, jež vedl jako osoba spravující konkursní podstatu konkrétního úpadce, označován sídlem jen v těch případech, v nichž se požadavek na sídlo pojil s jeho právní osobností (veřejná obchodní společnost) nebo s jeho profesním stavem (advokát). Nešlo-li o advokáta (nebo jinou fyzickou osobu, jejíž profese předepisovala sídlo), byla (měla být) fyzická osoba vykonávající funkci správce konkursní podstaty v takových sporech označována svým jménem, příjmením, povoláním, bydlištěm a funkcí. Nebytové prostory, jež má taková fyzická osoba v nájmu nebo v podnájmu za účelem výkonu funkce správce konkursní podstaty, tak mají (v rozhodné době měly) nejblíže k místu podnikání ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013. Smysl takového nájmu či podnájmu zjevně tkvěl právě v tom, aby fyzická osoba vykonávající funkci správce konkursní podstaty úpadce oddělila při výkonu správy (při styku s veřejností a s procesními subjekty zúčastněnými na tom kterém konkursním řízení) svůj soukromý život (bydliště) od života pracovního (představovaného správou konkursní podstaty toho kterého úpadce). Nehledě k tomu, že takové „sídlo“ či „místo podnikání“ neslouží (nemá sloužit) pouze k práci v rámci konkursního řízení jednoho (jediného) úpadce, stejně jako u jiných profesí (typicky u sídla advokáta) jde o náklad (výdaj), který si správce konkursní podstaty hradí (má hradit) ze své (konkursní) odměny. Nejde tedy zásadně (ani) o náklad spojený s udržováním a správou konkursní podstaty konkrétního úpadce.

(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 29 Cdo 1368/2020, ze dne 28. 4. 2022)