3 As 90/2019-37 – podmínka pro poskytnutí přímé platby zemědělcům / 10 As 244/2020-40 – řízení o odvolání podle zákona o svobodném přístupu k infromacím, osoba zúčastněná na řízení / 4 Azs 246/2020-27 – informace o vyřízení žádosti o přístup k OÚ.

Zemědělství: podmínka pro poskytnutí přímé platby zemědělcům

[k čl. 9 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 / k § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády / k zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství]

 

Podmínka, podle které může o poskytnutí přímé platby zemědělcům požádat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství [viz § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 50/2015 Sb.], je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Článek 9 odst. 3 tohoto nařízení má za cíl vyloučit z podpory ty osoby, které zemědělskou činnost vykonávají okrajově, bez ohledu na to, zda podnikají, či nikoli.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2020, číslo jednací 3 As 90/2019-37)

 

 

Právo na informace: řízení o odvolání; osoba zúčastněná na řízení

[k § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]

 

Pokud Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodl o odvolání či stížnosti proti rozhodnutí právnické či fyzické osoby ve věcech svobodného přístupu k informacím (§ 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 111/2019 Sb.) má právo v řízení o žalobě proti rozhodnutí úřadu taková právnická nebo fyzická osoba vystupovat jako osoba zúčastněná na řízení (§ 34 s. ř. s.), nebude-li sama přímo žalobkyní.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2020, číslo jednací 10 As 244/2020-40)

 

 

Ochrana osobních údajů: informace o vyřízení žádosti; rozhodnutí; opravné prostředky

[k § 30 odst. 4 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů / k § 5, § 65 odst. 1 a § 68 a) soudního řádu správního]

 

Písemná informace o vyřízení žádosti o přístup k osobním údajům poskytnutá orgánem veřejné moci podle § 30 odst. 4 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a stížnost či podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů směřující proti tomuto rozhodnutí nejsou řádnými opravnými prostředky podle § 5 ve spojení s § 68 písm. a) s. ř. s.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 11. 2020, číslo jednací 4 Azs 246/2020-27)