30 A 98/2018-34 [KSHK] – rozhodnutí o ochranném pásmu / 14 A 8/2020-28 [MSPH] – správní vyhoštění a zajištění osoby bez státní příslušnosti / 10 As 100/2020-35 – objektivní a vyvážené informace; uvádění zdrojů informací; ověření pravdivosti informací.

Územní plánování: rozhodnutí o ochranném pásmu

[k § 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu]

 

Ochranné pásmo (§ 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) musí svým rozsahem odpovídat stavbě, ke které se má vztahovat. Nelze proto o něm rozhodnout, dokud taková stavba nebude vymezena natolik, aby bylo zřejmé, na jakém pozemku má být umístěna a jaké bude mít stavebně technické uspořádání (parametry) – tedy dokud nebudou o stavbě známy údaje typické pro rozhodnutí o umístění stavby.

 

(podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 12. 2019, číslo jednací 30 A 98/2018-34)

 

 

Pobyt cizinců: správní vyhoštění a zajištění osoby bez státní příslušnosti

[k § 57 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu]

 

Zajištění držitele průkazu žadatele o určení statusu osoby bez státní příslušnosti podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, za účelem výkonu správního vyhoštění představuje nezákonný zásah ve smyslu § 82 a násl. s. ř. s.

 

(podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2020, číslo jednací 14 A 8/2020-28)

 

 

Rozhlasové a televizní vysílání: objektivní a vyvážené informace; uvádění zdrojů informací; ověření pravdivosti informací

[k § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání]

 

I. Bylo by nadbytečné, aby žurnalista ve snaze dodržet zákonný požadavek objektivity informací (zde konkrétně požadavek transparentnosti) uváděl přesné zdroje svých informací i tam, kde jde o informace pro běžného diváka snadno dohledatelné (§ 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání).

 

II. Otázku, zda provozovatel vysílání porušil povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace (§ 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání), nelze komplexně posoudit, pokud Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zcela ignoruje (provozovatelem tvrzenou) pravdivost sporných informací. Rada musí vzít do úvahy pravdivost informací přinejmenším tam, kde jde o údaje všeobecně známé nebo snadno dohledatelné, tím spíše pak v situaci, kdy sám provozovatel vysílání ve správním řízení usiluje o prokázání jejich pravdivosti.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2020, číslo jednací 10 As 100/2020-35)