31 Cdo 2402/2020 – právo na projednání věci ve správním řízení v přiměřené době / 25 Cdo 3703/2019 – přiměřená forma zadostiučinění za zásah do cti.

Právo na projednání věci ve správním řízení v přiměřené době

 

Právo na projednání věci v přiměřené době, které je obsahově shodné s právem na projednání věci bez zbytečných průtahů ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, mají účastníci správních řízení, na něž dopadá čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nebo jejichž předmětem je základní právo nebo svoboda, a to bez ohledu na to, zda na daná správní řízení navazoval či nenavazoval soudní přezkum.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 31 Cdo 2402/2020, ze dne 9. 12. 2020)

 

 

Přiměřená forma zadostiučinění za zásah do cti

 

Reportáž navozující dojem, že označená osoba se dopustila trestného činu, ač ve skutečnosti pro něj není ani stíhána, je velmi významným zásahem do osobnostních práv, k jehož odčinění zpravidla nepostačí jiné formy zadostiučinění než peněžitá náhrada.


Příklon dotčené osoby k radikálním politickým směrům není okolností, která by bez dalšího vylučovala přiznání peněžité náhrady za zásah do její cti způsobený podáním zavádějící či nepravdivé informace o zapojení této osoby do závažné násilné trestné činnosti.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 25 Cdo 3703/2019, ze dne 22.10. 2020)