33 Cdo 72/2021 – forma smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se nemovitosti / 22 Cdo 2724/2021 – řízení o relativní neúčinnosti vypořádání společného jmění manželů.

Forma smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se nemovitosti

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní týkající se převodu nemovité věci nemusí mít písemnou formu.

V občanskoprávních poměrech nemůžou být jejich účastníci pod sankcí (absolutní) neplatnosti nuceni jednat ve formě (nemají povinnost), kterou jim zákon neukládá.

Podle nynější právní úpravy smlouvy o smlouvě budoucí soud již nenahrazuje pouze projev vůle povinného, nýbrž určuje obsah smlouvy pomocí obecných kritérií stanovených v § 1787 odst. 2 o. z. [!Obsah budoucí smlouvy se určí podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy zřejmě sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran a přihlédne se k okolnostem, za kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, jakož i k tomu, aby práva a povinnosti stran byly poctivě uspořádány.].

(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 33 Cdo 72/2021, ze dne 27. 5. 2022)

 

 

Řízení o relativní neúčinnosti vypořádání společného jmění manželů

 

V řízení o relativní neúčinnosti vypořádání společného jmění manželů (§ 737 odst. 1 o. z [„ Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné.“] není významné, že žalovaný nedlužný manžel projevil nesouhlas s dluhem vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl. V takovém případě může být ve vykonávacím řízení postižena celá masa společného jmění, avšak jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 o. z. Uvedené skutečnosti lze uplatnit návrhem na (částečné) zastavení vykonávacího řízení [§ 262b o. s. ř., § 55 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)].


(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 22 Cdo 2724/2021, ze dne 31. 5. 2022)