4 Afs 264/2018-85 [RS NSS] – fikce doručení při správě daní / 15 Af 134/2017-103 [KSUL] a 7 Afs 264/2020-26 – zřejmý omyl podle daňového řádu / 62 Af 18/2020-88 [KSBR] – změna zadávací dokumentace; prodloužení lhůty.

NSS: Fikce doručení při správě daní

 

Doručuje-li se do datové schránky dokument při správě daní, desetidenní časový interval podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je nutno počítat v souladu s pravidlem podle § 33 odst. 4 daňového řádu tak, že připadneli poslední den tohoto intervalu na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem nejblíže následující pracovní den.


(podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, číslo jednací 4 Afs 264/2018-85)

 

 

KS: Zřejmý omyl podle daňového řádu

 

Zřejmý omyl podle § 165 odst. 3 daňového řádu musí mít další kvalitu přidanou k prostému omylu spočívající v tom, že bez hlubšího zkoumání a dokazování bude seznatelné, že se jednalo o omyl. Obvykle bude k prokázání zřejmého omylu správci daně dostačovat předložení několika listin, ze kterých bude omyl jasně patrný. Koncepce zřejmého omylu podle § 165 odst. 3 daňového řádu nepočítá s rozsáhlým dokazováním skutkových okolností.


(podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 8. 2020, číslo jednací 15 Af 134/2017-103)* – Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobkyně proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 8. 6. 2022, čj. 7 Afs 264/2020-26

 

 

KS: Změna zadávací dokumentace; prodloužení lhůty

 

Je-li vysvětlením zadávací dokumentace postupem podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, měněna řada dílčích údajů původně zadavatelem napevno stanovené technické specifikace předmětu plnění, tedy měněna charakteristika předmětu plnění, je třeba postupovat podle § 99 téhož zákona. V situaci, kdy k takovému „vysvětlení“ dochází na samotném konci lhůty pro podání nabídek, je nezbytné přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 téhož zákona.


(podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2022, číslo jednací 62 Af 18/2020-88)