4 Azs 189/2020-26 – marné uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti / 2 As 192/2019-55 – úprava vztahů mezi vlastníky kanalizace / 3 Azs 15/2020-84 – nesouhlas s praktikami a postupy strany; politický názor; strach z pronásledování.

Řízení před soudem: marné uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti

[k § 106 odst. 3 soudního řádu správního]

 

Včasné podání žádosti o prodloužení lhůty pro doplnění kasační stížnosti dle § 106 odst. 3 s. ř. s. nestaví běh této lhůty. Pokud soud žádosti o prodloužení lhůty nevyhoví, běh lhůty skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení původní výzvy k doplnění kasační stížnosti.

 

(podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2020, číslo jednací 4 Azs 189/2020-26)

 

 

Vodovody a kanalizace: úprava vztahů mezi vlastníky kanalizace

[k § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu]

 

I. Není-li předložena dohoda mezi vlastníky souvisejících kanalizací podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, nelze povolit provozování kanalizace.

 

II. Odmítneli vlastník související kanalizace uzavřít dohodu, dopouští se správního deliktu. Krom toho se žadatel o povolení může domáhat uzavření dohody cestou občanskoprávního sporu.

 

III. Prodlení spojené s vedením soudního sporu a mající negativní vliv na odvádění odpadních vod lze řešit uložením povinnosti veřejné služby.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2020, číslo jednací 2 As 192/2019-55)

 

 

Mezinárodní ochrana: nesouhlas s praktikami a postupy strany; politický názor; strach z pronásledování

[k § 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu k čl. 10 odst. 1 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany]

 

Negativní postoj žadatele o mezinárodní ochranu, byť není veřejně vyjádřený, k užívání násilí a k jiným nedemokratickým praktikám politické strany může v některých případech zakládat odůvodněný strach z pronásledování pro zastávání určitých politických názorů [§ 12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu], respektive může být důvodem pronásledování pro existenci přesvědčení ohledně postupu původců pronásledování ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/95/EU (kvalifikační směrnice).

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2020, číslo jednací 3 Azs 15/2020-84)