5 As 65/2021 – pokuty za veřejnou zakázku na očkovací látky platí – NSS zamítl kasační stížnosti zdravotních pojišťoven.

Pokuty za veřejnou zakázku na očkovací látky platí NSS zamítl kasační stížnosti zdravotních pojišťoven

 

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnosti zdravotních pojišťoven proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který zamítl jejich žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

 

ÚOHS uložil každé ze 7 zdravotních pojišťoven pokutu – celkově ve výši 1, 79 ml. Kč – za přestupek, kterého se dopustily při zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021„. Zdravotní pojišťovny zastoupené Svazem zdravotních pojišťoven ČR stanovily zadávací podmínky nepřiměřeně (a tím i v rozporu se zákonem), když vyžadovaly doložení nejméně dvou referenčních zakázek spočívající v přímé distribuci/dodávkách léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů. Právě toto omezení referenčních zakázek zacílených na konkrétní místo plnění považoval ÚOHS za nepřiměřené kritérium k rozlišení způsobilých a nezpůsobilých dodavatelů, jenž současně diskriminuje dodavatele se zkušeností s dodávkami léčivých přípravků do jiných míst, zejména nemocnic nebo lékáren.

 

S tímto závěrem se ztotožnil krajský soud a následně i Nejvyšší správní soud, který konstatoval, že omezení hospodářské soutěže v daném případě neobstojí jako přiměřené. Vyšší nároky dané složitostí a rozsahem předmětu veřejné zakázky souvisely s logistickými či organizačními schopnostmi dodavatele, avšak nebyly takového charakteru, aby se jim jiní dodavatelé – dodávající do jiných zdravotnických zařízení a jednající s obvyklou odbornou péčí – nepřizpůsobili. Navíc zdravotním pojišťovnám/stěžovatelkám „nic nebránilo využít též další zákonem předvídaná kritéria technické kvalifikace k tomu, aby zjistily odbornou způsobilost a profesionalitu dodavatelů a zajistily tím jimi neustále opakovanou nutnost minimalizace rizika, že bude vybrán dodavatel, který zakázku nebude schopen splnit„, připomněl předseda senátu Viktor Kučera.

 

Skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku k zajištění pravidelného očkování, která má bezpochyby velký význam z hlediska zájmu na ochraně veřejného zdraví, neznamená, že není nutno respektovat zákon o zadávání veřejných zakázek. Jeho smyslem je ochrana hospodářské soutěže a ta byla zásadně narušena, což krajský soud správně zohlednil.

 

NSS „s ohledem na celkové nastavení zákona a materiální stránku přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) ZZVZ nevidí důvod, pro který by bylo nutno otázku dopadu do hospodářské soutěže zcela „vyřadit ze hry“. Jde o otázku relevantní a nepřehlédnutelnou, pro jejíž zodpovězení je v posuzovaném případě podstatné mj. i fungování dosavadního systému dodávky očkovacích látek„.

 

Vybraný dodavatel byl jediným uchazečem, který splňoval podmínku předchozích referencí, což prokazoval prostřednictvím dodávek do ordinací praktických lékařů na základě dodávek pro Svaz zdravotních pojišťoven z předcházejících období. I když nelze zcela vyloučit, že na trhu existoval i jiný než vybraný dodavatel, který by spornou referenční podmínku mohl splnit, je jasné, že jejím příliš úzkým zacílením jen na dodávku/distribuci do ordinací, byl okruh potenciálních dodavatelů zásadně omezen. Toto omezení přitom nebylo nezbytné. Soutěžený typ dodávek se nijak zásadně nevymykal dodávkám do jiných zdravotnických zařízení (nemocnic, lékáren); „nelze proto předpokládat, že by se mu další subjekty disponující právě zkušeností s dodávkou do těchto zařízení nebyly schopny přizpůsobit. Jejich schopnosti a profesionalitu v tomto směru bylo možno testovat šetrněji – stanovením jiných kvalifikačních, příp. smluvních podmínek„, dodal v odůvodnění rozsudku NSS.

 

Rozsudek pátého senátu Nejvyššího správního soudu 20.09. 2022 ve věci spisové značky 5 As 65/2021 bude zveřejněn na úřední dece soudu – www.nssoud.cz, Úřední deska.