55 A 35/2022-91 [KSPH] a 7 As 271/2022-35 – regulativ počtu bytových jednotek v RD / 4 Afs 152/2020-41 – rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení / 45 Af 34/2017-17 [KSPH] a 5 Afs 171/2020 – mezinárodní pomoc při vymáhání finanční pohledáv

KS: Regulativ počtu bytových jednotek v rodinném domě

 

I. Regulativ v podobě maximálního počtu bytových jednotek v rodinném domě překračuje svojí podrobností rámec pro obsah územního plánu stanovený v § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.


II. Prvky regulačního plánu smí být obsaženy v územním plánu pouze tehdy, jestliže zastupitelstvo obce rozhodlo při rozhodování o pořízení územního plánu či schválení jeho zadání, že územní plán bude obsahovat takové prvky (§ 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Nesplnění této formální podmínky nelze překlenout.


(podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2022, číslo jednací 55 A 35/2022-91*)

* Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti tomuto rozsudku svým usnesením ze dne 1. 11. 2022, číslo jednací 7 As 271/2022-35.

 

 

NSS: Rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení

 

Proti rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení podle § 141 odst. 11 správního řádu ve sporu z veřejnoprávní smlouvy není v souladu s § 169 odst. 2 správního řádu a § 10b odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, přípustné odvolání či rozklad.


(podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2022, číslo jednací 4 Afs 152/2020-41)

 

 

KS: Mezinárodní pomoc při vymáhání finanční pohledávky

 

Kontaktní orgán či pověřený správce daně je při vyřizování žádosti o vymáhání finanční pohledávky podle § 17 zákona č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, oprávněn postupovat dle § 154 odst. 2 daňového řádu (ve spojení s § 2 zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek), a tedy převést přeplatek na osobním daňovém účtu daňového subjektu na úhradu zahraničního nedoplatku.

(podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2020, číslo jednací 45 Af 34/2017-17)*)

* Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobce proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 11. 11. 2022, číslo jednací 5 Afs 171/2020-20.