7 As 239/2021-24 – právo na informace; povinný subjekt / 1 Afs 369/2020-54 – dokumenty prokazující řádné uhrazení daně.

NSS: Právo na informace; povinný subjekt

 

Rozporuje-li právnická či fyzická osoba, po které jsou požadovány informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném od 2. 1. 2020, své postavení coby povinného subjektu ve smyslu § 2 tohoto zákona, může se proti postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů bránit podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. Správní soud je v daném řízení povinen přednostně vyhodnotit povahu této právnické či fyzické osoby, tj. zda se jedná o povinný subjekt. Pokud dojde k závěru, že daná osoba je povinným subjektem, žalobu odmítne, neboť se nelze domáhat ochrany proti procesním úkonům nadřízeného orgánu.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2021, číslo jednací 7 As 239/2021-24)

 

 

NSS: Dokumenty prokazující řádné uhrazení daně

 

Smyslem požadavku vybavit dopravované vybrané výrobky příslušnými doklady (§ 5 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních) je umožnit při kontrole identifikaci výrobků a posouzení, zda byla spotřební daň za jejich dopravované množství řádně uhrazena. Toho lze obecně dosáhnout i dokumenty v elektronické podobě, nestanoví-li zákon výslovně požadavek na listinnou podobu.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, číslo jednací 1 Afs 369/2020-54)