8 As 111/2020-40 – poplatek za delší dobu studia / 1 As 236/2018-86 – posuzování vlivů záměru na životní prostředí / 3 Ads 305/2019-28 – rozhodnutí o námitkách proti výkazu nedoplatků / 10 As 360/2021-59 – přijatelnost kasační stížnosti.

NSS: Poplatek za delší dobu studia

 

Vysoká škola v rámci své samosprávné působnosti vymezené zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, může rozhodovat o stanovení poplatku za delší dobu studia [§ 68 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 58 odst. 3 citovaného zákona] i vůči osobě, která v době vydání již nemá status studenta, a není tedy členem akademické obce dané vysoké školy, např. proto, že ukončila studium (§ 61 odst. 2 téhož zákona).

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2021, číslo jednací 8 As 111/2020-40)

 

 

NSS: Posuzování vlivů záměru na životní prostředí

 

I. Je-li již ve fázi posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, známo, že navazující povolování záměru, jeho realizace, případně i uvedení do užívání bude probíhat po částech či etapách, je žádoucí, aby takové členění či etapizace byly součástí posouzení.


II. Účelem ověřovacího závazného stanoviska podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo ověření, že stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí vydané podle předchozí právní úpravy vyhovuje aktuálním zákonným požadavkům, nikoliv však, že je aktuální.


III. Verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. coherence stamp), ověřuje shodu záměru, o němž má být vedeno navazující řízení, se záměrem, pro nějž bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, nikoliv však aktuálnost takového stanoviska.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2021, číslo jednací 1 As 236/2018-86)

 

 

NSS: Rozhodnutí o námitkách proti výkazu nedoplatků

 

Proti rozhodnutí o námitkách proti výkazu nedoplatků vydanému dle § 53 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nelze podat odvolání.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2021, číslo jednací 3 Ads 305/2019-28)

 

 

NSS: Přijatelnost kasační stížnosti

 

Okruh věcí, které spadají do režimu posuzování přijatelnosti (§ 104a s. ř. s.), nemůže být určován případnými pochybeními krajských soudů při posouzení rozsahu § 31 odst. 2 s. ř. s. Přijatelnost kasační stížnosti ve smyslu § 104a s. ř. s. se posuzuje jen v těch věcech, kde specializovaný samosoudce rozhodoval v souladu s § 31 odst. 2 s. ř. s. nebo měl v souladu s § 31 odst. 2 s. ř. s. [„ve věcech přestupků, za které zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je nejvýše 100 000 Kč] rozhodovat.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2021, číslo jednací 10 As 360/2021-59)