8 As 380/2018-31 – krajní nouze; úmyslné vyvolání nebezpečí / 8 Afs 163/2019-57 – subjekty evidence tržeb; „soukromý klub“ / 10 Afs 185/2020-43 – stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek.

NSS: Krajní nouze; úmyslné vyvolání nebezpečí

 

Beztrestnost jednání v krajní nouzi [§ 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nyní § 24 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich] představuje výjimku z odpovědnosti za přestupek, kterou je nutno vykládat s ohledem na její podstatu a smysl. Pokud jednající osoba se vznikem nebezpečné situace výslovně počítá a chce ji vyvolat (úmysl přímý), nebo je vznik nebezpečné situace vysoce pravděpodobný a jednající osoba je srozuměna s tím, že tato situace nastane (úmysl nepřímý), nemůže se dovolat vyloučení protiprávnosti svého jednání, jež vedlo k odvrácení jí předtím úmyslně vyvolaného nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněnému zákonem, z důvodu krajní nouze.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2021, číslo jednací 8 As 380/2018-31)

 

 

NSS: Subjekty evidence tržeb; „soukromý klub

 

To, zda žalobci jsou subjekty evidence tržeb (§ 3 odst. 1 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb), se odvíjí též od faktické povahy jejich činnosti. Povinnostem plynoucím z citovaného zákona se nelze vyhnout účelovým založením soukromého klubu„, v němž žalobci jako provozovatelé poskytují za úplatu služby široké veřejnosti (zde stravovací služby).


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2021, číslo jednací 8 Afs 163/2019-57)

 

 

NSS: Stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek

 

Správce daně při stanovení daně podle pomůcek [§ 98 odst. 3 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu] nesmí svévolně vybrat z množiny podnikatelů podobných daňovému subjektu jen ty nejefektivnější, aby právě jejich údaje použil jako pomůcku pro výpočet co nejvyšší výsledné daňové povinnosti daňového subjektu. Jsou-li rozdíly ve výsledcích hospodaření srovnávaných podobných podnikatelů propastné, musí správce daně řádně zdůvodnit, proč vybral pro potřebu pomůcek právě ty nejefektivnější podnikatele.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2020, číslo jednací 10 Afs 185/2020-43)