9 As 139/2020-125 – předmět veřejné zakázky [pořízení závodu a akcií] / 5 As 237/2020-10 – rozsah tvrzení v žádosti navrhovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů / 1 Afs 428/2019-42 – podání zaslané na e-mailovou adresu správce daně.

Veřejné zakázky: předmět veřejné zakázky

[k § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek]

 

Pořízení závodu a akcií spadá pod předmět veřejné zakázky na dodávky podle § 14 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2020, číslo jednací 9 As 139/2020-125)

 

 

Řízení před soudem: ustanovení zástupce z řad advokátů

[k § 35 odst. 10, § 36 odst. 3 a § 37 odst. 5 soudního řádu správního]

 

Požádá-li budoucí navrhovatel krajský soud dle § 35 odst. 10 s. ř. s. o ustanovení zástupce z řad advokátů ještě před podáním budoucího návrhu ve věci samé, nelze od něj bezpodmínečně vyžadovat, aby v návrhu na ustanovení zástupce přesně označil žalobní typ či žalovaný správní orgán nebo přesně zformuloval žalobní petit, neboť o ustanovení zástupce žádá navrhovatel právě za účelem konkrétní volby vhodného procesního postupu a konkrétní formulace žaloby či jiného návrhu ve správním soudnictví.

 

Na straně druhé lze po navrhovateli, byť je právním laikem, požadovat, aby dostatečně vylíčil rozhodující skutkové okolnosti své věci. Jen tak může krajský soud posoudit, zda má skutečně smysl vynakládat veřejné prostředky na navrhovatelovo zastoupení, zda je tedy jeho ochrana ve správním soudnictví v dané situaci a v daném čase vůbec možná a zda se takový postup nejeví ve smyslu § 36 odst. 3 ve spojení s § 35 odst. 10 s. ř. s. jako zjevně neúspěšný (z hlediska pravomoci a věcné příslušnosti správních soudů, vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení, běhu lhůt pro podání jednotlivých žalob či jiných návrhů ve správním soudnictví atd.). Nejsou-li tyto skutečnosti z návrhu na ustanovení zástupce zřejmé, je krajský soud povinen dle § 37 odst. 5 s. ř. s. navrhovatele vyzvat k jejich doplnění.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2020, číslo jednací 5 As 237/2020-10)

 

 

Daňové řízení: podání zaslané na e-mailovou adresu správce daně

[k § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád]

 

Podání daňového přiznání prostřednictvím datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem zaslané na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem daně je kvalifikovaným podáním ve smyslu § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění do 18. 9. 2016.

 

(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2020, číslo jednací 1 Afs 428/2019-42)