30 Cdo 3639/2019 – porušení povinnosti projednat a rozhodnout věc při prvním jednání / 30 Cdo 985/2020 – právo regresu vůči úřední osobě v případě zásahu do osobnostních práv.

Posted

Porušení povinnosti projednat a rozhodnout věc při prvním jednání   Požadavek vyslovený v § 114a odst. 1 o. s. ř., aby soud věc zpravidla rozhodl při jediném jednání, není a nemůže být absolutní. Tato zásada se promítá do přípravy a nařízení jednání v závislosti na rozsahu předpokládaného dokazování. Vyjadřuje metodu přípravy jednání, nikoliv požadavek „skončit […]

III. ÚS 3031/20 – právo na soudní ochranu [k výkladu ustanovení § 137 odst. 1 věta druhá trestního řádu]

Posted

Právo na soudní ochranu – k výkladu ustanovení § 137 odst. (1) věta druhá trestního řádu – Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.    Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl, že podle § 91 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stěžovatelka jako odsouzená vykoná zbytek trestu zákazu činnosti spočívajícího […]

[COVID-19]: USNESENÍ VLÁDY o přijetí krizových opatření pro období od 15.12. 2020 do 23.12. 2020, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 532/2020 Sb. až 537/2020 Sb., a v částce 220 Sbírky zákonů.

Posted

Usnesení vlády České republiky:     532. o změně krizového opatření       [č. 1325 – vycházky uživatelů sociálních služeb], 533. o přijetí krizového opatření        [č. 1332 – stravovací služby, kultura, maloobchod, služby],  534. o změně krizového opatření       [č. 1333 – zrušení usnesení vlády v bodu II/11 se písmeno e) usnesení vlády z 07.12. 2020 č. […]

30 Cdo 4703/2018 – náhrada nemajetkové újmy za v pořadí již druhé nezákonné trestní stíhání / 21 Cdo 1798/2020 – zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem.

Posted

Náhrada nemajetkové újmy za v pořadí již druhé nezákonné trestní stíhání   Skutečnost, že vůči poškozenému je krátce po skončení jednoho nezákonného trestního stíhání zahájeno další nezákonné trestní stíhání, je způsobilá projevit se na jeho subjektivním prožívání útrap odlišným způsobem, než by tomu bylo v případě jediného nezákonného trestního stíhání. Obecně však nelze určit, že […]

20 Cdo 2299/2020 – postup exekutora po smrti povinného, je-li postižen majetek manželky / 20 Cdo 1961/2020 – exekuční prodej nemovité věci po zrušení spoluvlastnictví.

Posted

Postup exekutora po smrti povinného, je-li postižen majetek manželky [exekuci lze nadále vést jen ve vztahu k bývalé manželce povinného, a ohledně majetkových hodnot, které do doby smrti povinného již byly exekučně postiženy]     Zemře-li povinný bez procesního nástupce (zde pozůstalostní řízení bylo zastaveno pro nedostatek majetku na straně povinného) a v době smrti […]

Pl.ÚS 33/16 – národní zdravotnický informační systém

Posted

ÚS: Národní zdravotnický informační systém   Právní úpravou Národního zdravotnického informačního systému obsaženou v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, se díky sledování způsobu, rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče naplňuje ústavně zaručené právo každého na ochranu zdraví podle čl. 31 věty první Listiny základních práv a svobod. Tato právní úprava není postavena na […]

[COVID-19]: SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ČR ze dne 10.12. 2020 o opravě tiskové chyby v usnesení vlády ČR ze dne 10.12. 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.

Posted

Částka 216 – rozeslána dne 10. prosince 2020 SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.   V bodě II. má bod 2 správněznít:„2. v boděII.11 písmeno e) zní: „e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k […]

[COVID-19]: Usnesení vlády ČR č. 1294 [prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 23.12. 2020] a č. 1295 [změna krizových opatření – prodloužení do 23.12. 2020 do 23:59 hodin].

Posted

Usnesení vlády ČR č. 1294 a č. 1295, která byla vyhlášena pod č. 521/2020 Sb. [o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 23.12. 2020] a 511/2020 Sb. [změna krizových opatření – prodloužení do 23.12. 2020 do 23:59 hodin].       CASTKA-215-USNESENI-vlady-CR-c.-521-a-c.-522-2020-Sb.-UV-c.-1294-a-1295.pdf

33 Cdo 272/2020 – nepojmenovaná smluvní klauzule utvrzující dluh / 21 Cdo 543/2020 – krácení fakultativní složky mzdy ve výpovědní době / 21 Cdo 991/2019 – okamžité zrušení pracovního poměru pro útok na majetek zaměstnavatele.

Posted

Nepojmenovaná smluvní klauzule utvrzující dluh   Ujednají-li si strany, že dlužník zaplatí věřiteli určitou částku pro případ, že nastane skutečnost, která nepředstavuje porušení smluvní povinnosti dlužníka, nepůjde o smluvní pokutu, nýbrž – podle okolností – o ujednání o odstupném, případně o ujednání nepojmenované smluvní klauzule utvrzující dluh. (podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 33 Cdo […]

[COVID-19]: Usnesení vlády ČR č. 1290 až č. 1292, která byla vyhlášena pod č. 509/2020 Sb. až 511/2020 Sb. (krizová opatření od 09.12. do 12.12. 2020).

Posted

Usnesení vlády ČR č. 1290 až č. 1292, která byla vyhlášena pod č. 509/2020 Sb. až 511/2020 Sb. (krizová opatření od 09.12. do 12.12. 2020):   511.  usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [hromadné akce, kultura, sport, rekreace a fitness, alkohol, obchod a služby], 512.  usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření […]