[COVID-19] 3 Ao 3/2021 – Nejvyšší správní soud zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČ.

Nejvyšší správní soud zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČ

 

Nejvyšší správní soud dne 11.05. 2021 svým rozsudkem zrušil opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/202027/MIN/KAN (původně účinné od 28. 3. 2021), protože toto opatření vykazovalo hrubé nedostatky v odůvodnění. Nejvyšší správní soud jej označil za nepřezkoumatelné.

 

Účinnost rozsudku soud odložil o čtyři dny, aby ministerstvo mělo čas případně vydat opatření nové, a to bez vad, které mu soud vytkl. Ministerstvo tak musí opatření především důkladněji odůvodnit, ale je povinno vyjádřit se například i k přiměřenosti zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, jak vyžaduje tzv. pandemický zákon (zák. č. 94/2021 Sb.).

 

Zrušené opatření – zjednodušeně řečeno – stanovilo některé povinnosti zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří byli pozitivně testováni na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2: například, aby tuto skutečnost oznámili lékaři, opustili pracoviště a podrobili se konfirmačnímu vyšetření testem RT-PCR. Zároveň zaměstnavatelům a OSVČ ukládalo vést evidenci provedených testů.

 

Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí přidržel nedávného rozsudku ze dne 14. 4. 2021, č. j. Ao 1/2021 133 (tisková zpráva je dostupná z tohoto linku: http://nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-konstatoval-nezakonnost-jednoho-z-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi/art/32865?tre_id=205). V něm soud vyslovil nezákonnost předchozího obdobného opatření Ministerstva zdravotnictví a také konstatoval, že ministerstvo jej řádně neodůvodnilo v souladu s požadavky pandemického zákona.

 

V nynějším rozsudku soudci ministerstvu vytkli, že odůvodnění přezkoumávaného opatření (oproti opatření, které bylo předmětem řízení vedeného pod sp. zn. 8 Ao 1/2021) ještě více zestručnilo namísto toho, aby jej upřesnilo.

 

Podle soudu povinnost k vedení evidence provedených testů podle čl. II napadeného opatření nebyla v opatření odůvodněna vůbec, nebyl vymezen ani účel, pro který má být tato evidence vedena. Takový přístup NSS označil za „hrubé porušení zákonných požadavků na kvalitu odůvodnění„. Soud také kriticky poukázal na to, že ministerstvo vůbec neodůvodnilo, proč je opatření (ve srovnání s úpravou předchozí) rozšířeno i na OSVČ.

 

Předseda senátu Tomáš Rychlý k rozsudku uvedl: „Je politováníhodné, že Ministerstvo zdravotnictví přistupovalo tak liknavě k odůvodnění úpravy, která významně zasahuje do základních práv zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných. Mělo by si nejen tento rozsudek, ale i další rozsudky pečlivě prostudovat a přípravu těchto opatření podstatně zkvalitnit.“

 

Text 15 stránkového kasačního rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11.05. 2021 spisové značky Ao 3/2021 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2021/0003_3Ao__2100027S_20210511122946.pdf