Další MILOSTIVÉ LÉTO + právní úprava SNIŽUJÍCÍ POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ o 5 % v případě sjednání kratšího pracovního úvazku u zranitelných některých zaměstnanců.

Další „milostivé léto“ je zde + právní úprava snižující pojistné na sociální pojištění [o 5%] v případě sjednání kratšího pracovního úvazku u zaměstnanců:  

 

·       starších 55 let,

·       pečujících o dítě mladší 10 let,

·       pečujících o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost);

·       kteří se připravují na budoucí povolání studiem;

·       v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci,

·       kteří jsou osobami e zdravotním postižením podle § 67 odst. (2) zákona o zaměstnanosti,

·       mladších 21 let.

 

Tato právní úprava je zřejmá ze zákonů [viz příloha]:

·       č. 214/2022 Sb. – zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

·       č. 216/2022 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti