Fwd: 1 As 312/2020 – Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost prezidenta republiky v kauze nejmenování Jiřího Fajta profesorem.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost prezidenta republiky v kauze nejmenování Jiřího Fajta profesorem

 

Nejvyšší správní soud projednával v pořadí již druhou kasační stížnost prezidenta republiky proti rozsudkům Městského soudu v Praze.

 

Rozhodnutí ze dne 191. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval Jiřího Fajta profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem, úlohou stěžovatele v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu tak byl pravomocný a prezident byl povinen se jím řídit.

 

Prezident vydal následně nové rozhodnutí o nejmenování, které založil na tom, že Jiří Fajt nesplnil některé z podmínek stanovených v Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 28/2007Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem. Městský soud v nyní napadeném rozsudku č. j. 5 A 23/2019 – 70 toto rozhodnutí opět zrušil s tím, že jakkoliv prezident republiky tvrdí, že shledal závažné vady řízení, ve skutečnosti posuzoval věcnou správnost návrhu na jmenování žalobce profesorem, což mu nepřísluší, jak již uvedl v předchozím rozsudku.

 

Nejvyšší správní soud v zamítavém rozsudku zdůraznil, že předmětem nynějšího soudního přezkumu může být pouze posouzení toho, zda prezident závazný právní názor městského soudu respektoval či nikoliv. Městský soud v předchozím rozsudku č. j. 10 A 174/2016 – 143 vyslovil závazný právní názor, který nebyl předmětem přezkumu ze strany Nejvyššího správního soudu s ohledem na to, že prezident republiky vzal kasační stížnost zpět. Za této situace může Nejvyšší správní soud posoudit již pouze to, zda je správné právní posouzení městského soudu o tom, že prezident republiky v novém rozhodnutí nerespektoval předchozí právní názor.      

 

Jestliže městský soud v předchozím rozsudku vyslovil, že rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování Jiřího Fajta bylo nezákonné, neboť prezidentovi nepřísluší posuzovat odborné či morální kvality uchazečů o jmenování profesorem, pak Nejvyšší správní soud souhlasil s městským soudem v tom, že ani nyní napadené rozhodnutí prezidenta těmto požadavkům nedostojí.

 

Podle zákona o vysokých školách mohou tato kritéria uplatnit pouze k tomu pověřené orgány vysoké školy obsazené uznávanými odborníky v příslušných oborech. Prezident republiky pak „může posuzovat toliko dodržení procesního postupu, který předchází podání návrhu na jmenování profesora, přičemž pouze případná zjištění ohledně porušení procesních pravidel může vést k vydání negativního rozhodnutí o nejmenování navržené osoby profesorem“, uvádí se mimo jiné v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

 

Po dnešním rozhodnutí bude muset prezident Miloš Zeman vydat nové rozhodnutí ve věci, vázán právním názorem městského soudu.

 

Text 9 stránkového rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24.11. 2020 spisové značky 1 As 312/2020 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2020/0312_1As__2000039S_20201124133242.pdf