I. ÚS 1251/17 – ústavnost zadržování nadměrného odpočtu DPH ve světle požadavků plynoucích z čl. 11 Listiny základních práv a svobod.

Ústavnost zadržování nadměrného odpočtu DPH ve světle požadavků plynoucích z čl. 11 Listiny základních práv a svobod.

 

Soudce zpravodaj:      JUDr. Tomáš Lichovník

 

Právní věta:

 

Ø    Zadržování celé, tj. i nesporné částky nárokovaného nadměrného odpočtu DPH ze strany správce daně je v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Daňový řád (§ 90 odst. 3 ve spojení s § 85 odst. 1) umožňuje správci daně prověřovat před vyměřením daně pouze tu část plnění, o nichž existují důvodné pochybnosti; nedává však správci daně pravomoc zadržovat nespornou část nadměrného odpočtu odvozenou od těch zdanitelných plnění, která jako nesporná nemohou být předmětem prověřování. Daňový řád sice výslovně neumožňuje nakládat s nespornou částkou odděleně od částky sporné; rovněž však daňový řád v žádném svém ustanovení neumožňuje zadržovat nespornou částku společně s částkou spornou.

 

Text 8 stránkového nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 24.11. 2020 spisové značky I. ÚS 1251/17, vyhlášený dne 07.12. 2020 v 15:30 hodin je dostupný z níže uvedeného linku:¨

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2020/I._US_1251_17_na_web.pdf