I.ÚS 1924/20 – k odpovědnosti státu za škodu způsobenou notářem / IV.ÚS 1204/21 – omezení provozu osobních přepravníků Segway / I.ÚS 3039/20 – posuzování liknavosti SPÚ / II.ÚS 3237/20 – upření přezkumu adhezního výroku o náhradě škody

ÚS: K odpovědnosti státu za škodu způsobenou notářem

 

Za státní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, ve znění účinném po 1. 1. 1993, je třeba považovat i nestátní subjekt, přeneslli na něj stát výkon své pravomoci. Jiný výklad by popíral smysl čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod i principy materiálního právního státu, vyvěrající z čl. 1 odst. 1 Ústavy.

 

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 1924/20, ze dne 7. 12. 2021)

 

 

ÚS: Omezení provozu osobních přepravníků Segway

 

1. Existence odlišných věcných vlastností, kterými se pohyb přepravníků liší od jak pohybu chodců, tak cyklistů, dává racionální podklad pro zvláštní právní úpravu přepravníků; nejde proto o úpravu diskriminující osoby na přepravnících při srovnání s cyklisty či chodci. Stanovení kompetence (možnosti) vydat nařízení obce zakazující na místech specifikovaných v § 60a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, provoz přepravníků nelze považovat za diskriminační, neboť obecně nelze vyloučit existenci míst, kde je dán rozumný důvod pro zákaz provozování přepravníků, ač tato místa eventuálně mohou užívat chodci či cyklisté. Přistoupí-li v konkrétním případě příslušný orgán k vydání zákazu, má význam zkoumat, zda daný zákaz v konkrétním případě není neústavní či nezákonný. Samotné zákonné zakotvení kompetence (možnosti) vydat nařízení zakazující provoz přepravníků na vymezených místech však neústavní není.


2. Opatřením obecné povahy vydaným v návaznosti na nařízení obce vydaným podle § 60a odst. 5 zákona o silničním provozu, lze proto zákaz provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce, stanovit dopravní značkou i preventivně, je-li důvodem pro takový postup skutečnost obecně známá (tzv. notorieta). Příslušný orgán nemusí čekat na to, zda nebo až dojde ke kolizi přepravníků s chodci, ale na místech využívaných chodci může provoz přepravníků zakázat, aby kolizím předešel.


3. Zvolí-li orgán veřejné moci ze dvou možností výklad zákona, který umožňuje účinnější soudní ochranu práv dotčených osob, postupuje v souladu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Proto je ústavně konformní výklad, který osoby dotčené opatřením obecné povahy staví do výhodnější pozice v porovnání s výkladem, podle kterého by se dopravní značky měly umísťovat přímo na základě nařízení obce podle § 60a odst. 5 zákona o silničním provozu; při napadení opatření obecné povahy dotčené osoby znají důvody regulace uvedené v odůvodnění napadeného opatření a mohou soudně brojit proti těmto důvodům návrhem na jeho zrušení podle § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 1204/21, ze dne 14. 12. 2021)

 

 

ÚS: Posuzování liknavosti Státního pozemkového úřadu

 

Při posuzování liknavosti Státního pozemkového úřadu je třeba vzít v potaz jakoukoli aktivitu právního předchůdce oprávněné osoby při uspokojování jejího restitučního nároku.


Uplatní-li oprávněné osoby jejich restituční nárok společně, nelze při posuzování liknavosti Státního pozemkového úřadu vyžadovat v každém jednotlivém případě stejnou míru aktivního přístupu všech oprávněných osob; ve snaze o napravení křivd spáchaných jejich společným právním předchůdcům je podstatný jejich projev vůle postupovat společně.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 3039/20, ze dne 7. 12. 2021)

 

 

ÚS: Upření přezkumu adhezního výroku o náhradě škody

 

Odvolací soud rozhodl, navíc bez náležitého odůvodnění, flagrantně nesprávně, neboť v důsledku údajné procesní vady rozsudku soudu prvního stupně (mělo jít o res iudicata) stěžovatelce upřel odvolací přezkum adhezního výroku o náhradě škody, ač tato měla ve věci postavení poškozeného. Intenzita této vady řízení dosahuje ústavněprávní roviny přezkumu, neboť bylo, v rámci daném čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces v aspektech práva na přístup k soudu, práva na meritorní rozhodnutí a práva na řádné odůvodnění rozhodnutí. Materiálním důsledkem popsaného pochybení je pak i porušení práva na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V rozsahu, v jakém bude stěžovatelka uspokojena v civilním řízení z majetku obchodní společnosti jako dlužníka, zanikne povinnost obviněného k náhradě škody ve vztahu k týmž uspokojeným pohledávkám.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 3237/20, ze dne 3. 12. 2021)