I. ÚS 2174/20 – k ústavně konformnímu posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu.

K ústavně konformnímu posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu

 

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky ČEZ Distribuce, a. s. a zrušil nákladové výroky usnesení Městského soudu v Praze, neboť jimi byla porušena její ústavně zaručená práva.

 

Právní věta:

 

Ø    Při rozhodování o nákladech zastaveného řízení obecný soud s ohledem na okolnosti zastavení řízení zvažuje, zda lze u některé ze stran shledat procesní zavinění na zastavení řízení ve smyslu § 146 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o. s. ř.); nezaviníli žádný z účastníků řízení zastavení řízení, aplikuje § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a rozhodne tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

Ø    Závěr o procesním zavinění na zastavení řízení u stěžovatele (žalobce), jenž založil své procesní chování na důvěře v ustálenou judikaturu, která se v průběhu řízení změní a odejme pravomoc soudů k projednání a rozhodnutí žalované věci, vede ke zjevné nespravedlnosti a zásahu do jeho vlastnictví, a tím k porušení čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i principu legitimního očekávání spojeného s předvídatelností soudního rozhodování coby komponentů principu právní jistoty, vyvěrajícího z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.

 

Text 10 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 05.10. 2021 spisové značky I. ÚS 2174/20 je dostupný z níže uvedeného linku: 

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/I._US_2174_20_na_web.pdf