I. ÚS 232/22 – ke znaku „opětovného podmíněného propuštění“ z výkonu trestu odnětí svobody (ústavně konformní výklad ustanovení § § 91 odst. 4 trestního zákoníku).

Ke znaku opětovného podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

(ústavně konformní výklad ustanovení § 91 odst. (4) resp. nyní odst. (5)  trestního zákoníku)

 

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni, neboť jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý (řádný) proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a zásada nulla poena sine lege podle čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

 

Právní věta:

 

Ø  Znak spočívající v „opětovném podmíněném propuštění“ je třeba v kontextu ustanovení § 91 odst. (4) [resp. nyní odst. (5)]  trestního zákoníku [„Opětovné podmíněné propuštění z výkonu téhož trestu je možné po výkonu poloviny zbytku trestu a v případech uvedených v § 88 odst. 4 po výkonu dvou třetin zbytku trestu. Opětovné podmíněné propuštění z výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí není možné.“] interpretovat restriktivně tak, že se bude jednat toliko o případy, kdy byl odsouzený v průběhu výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěn, neosvědčil se a bylo podle § 91 odst. 1 trestního zákoníku rozhodnuto, že se zbytek trestu vykoná. Nemůže se tedy vztahovat na případy, kdy odsouzený ve zkušební době původního podmíněného propuštění vedl řádný život a vyhověl všem stanoveným podmínkám, načež bylo toto rozhodnutí o podmíněném propuštění zrušeno v důsledku okolností, které nemohl přímo ovlivnit, typicky tedy v důsledku uložení souhrnného trestu.

 

Text 6 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 11.05. 2022 spisové značky I. ÚS 232/22 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2022/I._US_232_22_an.pdf