I.ÚS 2777/22 – odůvodnění aplikace moderačního práva podle § 150 o.s.ř. / I.ÚS 3218/22 – stejné podmínky pro využití opravných prostředků / I.ÚS 3226/21 – odmítnutí dovolání pro nepřípustnost v rozporu s jeho obsahem.

ÚS: Odůvodnění aplikace moderačního práva podle § 150 o.s.ř.

 

Co se týče aplikace § 150 o. s. ř. na náklady odvolacího řízení, Krajský soud v Plzni k tomu uvedl, že žalobce byl sice v řízení úspěšný, ale vedení odvolacího řízení nelze klást za vinu žalovanému. Pokud by přesto měla být žalovanému uložena povinnost nahradit žalobci ještě náklady odvolacího řízení, pak by se jednalo o postup v rozporu se zásadami spravedlivého procesu. Takto pojaté odůvodnění aplikace uvedené normy, která umožňuje jen výjimečné prolomení zásady úspěchu ve věci, v napadeném rozhodnutí nepovažuje Ústavní soud ve smyslu vlastní judikatury za dostatečné. Důvod uvedený Krajským soudem v Plzni nelze považovat za důvod zvláštního zřetele hodný, který by připouštěl výjimečnou aplikaci § 150 o. s. ř.


Takto pojatý přístup by ve svém důsledku znamenal, že v každém odvolacím řízení, v němž by byl odvolatel úspěšný a odvolací soud by změnil rozhodnutí soudu prvního stupně v jeho prospěch, by měl odvolací soud aplikovat § 150 o. s. ř. Takový závěr je však samozřejmě nepřípustný, nenaplňuje účel uvedeného ustanovení a zcela postrádá logický smysl.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 2777/22, ze dne 24. 1. 2023)

 

 

ÚS: Stejné podmínky pro využití opravných prostředků

 

Ústavní soud neshledává žádný důvod k tomu, aby v rámci trestního řízení měl obviněný v porovnání se státním zástupcem výhodnější podmínky pro využívání opravných prostředků, např. v otázce počátku běhu lhůty k podání opravných prostředků. Proti usnesení, jímž je rozhodováno o omezení osobní svobody, proto i státnímu zástupci běží stížnostní lhůta až od okamžiku doručení opisu takového usnesení.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 3218/22, ze dne 24. 1. 2023)

 

 

ÚS: Odmítnutí dovolání pro nepřípustnost v rozporu s jeho obsahem

 

Staví-li Nejvyšší soud své odmítavé usnesení na závěrech, které z tvrzení stěžovatelky obsažených v dovolání nevyplývají, porušuje tím ústavně zaručené právo stěžovatelky na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I.ÚS 3226/21, ze dne 24. 1. 2023)