I. ÚS 760/18 – k porušení vlastnického práva v insolvenčním řízení.

K porušení vlastnického práva v insolvenčním řízení.


Soudce zpravodaj:      JUDr. Tomáš Lichovník

 

Právní věta:

 

Ø    Vlastnické právo zaručené čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod chrání i budoucí pohledávky věřitele vůči dlužníku, jestliže jsou dostatečně fakticky i právně identifikovatelné. Zajišťovací funkce zástavního práva u budoucích pohledávek vzniká okamžikem vzniku zástavního práva. S ohledem na to v případě, že je na dlužníka vyhlášen konkurz (případně insolvence), je třeba vykládat příslušná ustanovení zákona č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání tak, že s řádně přihlášenými pohledávkami naplňujícími dané podmínky je spojeno právo věřitele na oddělené uspokojení i tehdy, pokud tato (budoucí) pohledávka dospěje (stane se splatnou) v období dvou měsíců před prohlášením konkurzu či po jeho zahájení.

 

Text 12 stránkového nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky I. ÚS 760/18 ze dne 30.11. 2020, vyhlášený dne 07.12. 2020 v 15:00 je k dispozici z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2020/I._US_760_18_na_web.pdf