II. ÚS 2765/20 – posouzení předběžné otázky ve světle principu předvídatelnosti soudního rozhodování a ochrany legitimního očekávání účastníků řízení.

Posouzení předběžné otázky ve světle principu předvídatelnosti soudního rozhodování a ochrany legitimního očekávání účastníků řízení

 

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavním stížnostem a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jím byl porušen princip předvídatelnosti soudního rozhodování vyplývající z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, a tedy i základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a v důsledku bylo porušeno i ústavně zaručené právo na samosprávu stěžovatelky a) – obce Ústí – dle čl. 8, čl. 100 odst. 1 a čl. 101 odst. 4 Ústavy a základní právo na ochranu vlastnictví stěžovatelů b) a c) dle čl. 11 odst. 1 Listiny.

 

Právní věta:

 

Ø    Rozhodneli civilní soud o předběžné otázce jinak (opačně), než jak to dříve ve výroku pravomocného rozsudku učinil soud správní, porušuje svým rozhodnutím závisejícím na posouzení dané předběžné otázky princip předvídatelnosti soudního rozhodování a ochrany legitimního očekávání účastníků, a tím i jejich ústavně chráněné právo na spravedlivý proces. Pokud je v důsledku tohoto protiústavního rozhodnutí civilního soudu zneplatněno autonomní nakládání s majetkem obce, které správní soud dříve označil za zákonné a nikoliv pochybné, a tedy zasluhující soudní ochranu, představuje takový postup zároveň i porušení ústavně zaručeného práva dané obce na samosprávu a porušení základního práva na ochranu vlastnictví toho, jemuž se obec legálně a legitimně rozhodla určitý majetek prodat a jehož vlastnictví k tomuto majetku bylo protiústavním rozhodnutím civilního soudu popřeno.

 

Text 10 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 07.04. 2022 spisové značky II. ÚS 2765/20 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2022/II._US_2765_20_an.pdf