III.ÚS 212/16 – zásada potius valeat actus quam pereat / 30 Cdo 3118/2020 – právo na přiměřenou délku daňového řízení včetně daňové kontroly / 22 Cdo 745/2021 – omezení předkupního práva podle článku II. bod 2 zákona č. 460/2016 Sb.

ÚS: Zásada potius valeat actus quam pereat

 

Nerespektování zásady potius valeat actus quam pereat představuje tzv. kvalifikovanou vadu, která má za následek porušení ústavnosti. Nedošlo-li teleologickým výkladem k odstranění nesouladu mezi návrhem na vklad a obsahem předložené smlouvy, což vedlo k zamítnutí návrhu na vklad, dochází k porušení práva na ochranu vlastnictví zaručeného v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to omezením dispozičního oprávnění, které je jeho imanentní součástí.

 

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 212/16, ze dne 20. 9. 2016

 

 

Právo na přiměřenou délku daňového řízení včetně daňové kontroly

 

Daňové řízení včetně daňové kontroly jednak již ze své povahy představuje právním řádem legitimovaný zásah do vlastnictví, jednak se (mimo jiné) dotýká ústavním pořádkem garantovaného práva na informační autonomii jednotlivce. Jde tak o řízení, jehož předmětem je základní právo nebo svoboda, a tudíž jeho účastníkovi svědčí právo na přiměřenou délku tohoto řízení ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 30 Cdo 3118/2020, ze dne 31. 8. 2021)

 

 

Omezení předkupního práva podle článku II. bod 2 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

 

Ustanovení čl. II. bod 2 zákona č. 460/2016 Sb. [„2. Předkupní právo podle § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ke stavbě podle § 509 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i předkupní právo, které takto vzniklo k pozemku, na němž je tato stavba zřízena, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“] se vztahuje jen na stavby uvedené v § 509 o. z. (stavby liniové) [„Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.“] a na pozemky, ve kterých jsou tyto stavby umístěny. Důvod tohoto omezení předkupního práva je ten, že liniové stavby nejsou součástí pozemku, takže předkupní právo by nesloužilo k cíli sledovanému v § 3056 odst. 1 o. z., tedy ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku; ostatně vzájemné předkupní právo vlastníka liniové stavby a pozemku, na kterém byla umístěna, tu nebylo ani před zákonem č. 460/2016 Sb., ten jen výslovně upravil to, co platilo z povahy věci již dříve.

(podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spisové značky 22 Cdo 745/2021, ze dne 31. 8. 2021)