III. ÚS 2667/21 – k rozhodnutí o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu.

K rozhodnutí o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu

 

Třetí senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil některé výroky usnesení Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích a Okresního soudu ve Svitavách, neboť jimi byla porušena stěžovatelova osobní svoboda podle čl. 8 odst. 1 a 6  Listiny základních práv a svobod a  jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

 

Právní věta:

 

Ø    Jeli člověk umístěný ve zdravotním ústavu propuštěn před rozhodnutím soudu o vyslovení přípustnosti převzetí do tohoto ústavu a pokračuje-li následně řízení podle § 72 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, na základě jeho prohlášení, že na projednání věci trvá, není soud vázán lhůtou sedmi dnů stanovenou v čl. 8 odst. 6 větě druhé Listiny základních práv a svobod a v § 77 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních, a tato skutečnost mu umožňuje provést dokazování v plném rozsahu.

 

Ø    Neodůvodníli obecný soud náležitě své rozhodnutí a přikloníli se k závěrům vyplývajícím z jednoho z důkazů, aniž se jakkoliv vypořádá s důkazy, které jsou s prve uvedeným důkazem v rozporu, poruší ústavně zaručené právo účastníka řízení na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 

Text 9 stránkového kasačního nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 16.11. 2021 spisové značky III. ÚS 2667/21 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/III._US_2667_21_an.pdf