III.ÚS 2878/22 – porušení zákazu dvojího přičítání / IV.ÚS 412/22 – umístění nezletilého dítěte do zařízení ochranné výchovy / III.ÚS 1844/22 – rozhodování o nákladech řízení dle průběhu sporu.

ÚS: Porušení zákazu dvojího přičítání

 

1. Podmíněné propuštění je mimořádný zákonný institut, a proto soud má možnost, a nikoli povinnost odsouzeného podmíněně propustit; neexistuje tedy ústavně zaručené právo na to, aby bylo vyhověno žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

2. Obecné soudy však nemohou svůj závěr o nedostatku prognózy vedení řádného života založit výhradně na předchozím jednání stěžovatele, které už nelze změnit. Ústavní soud nezpochybňuje, že i faktor trestní minulosti odsouzeného je relevantní. Trestní minulost odsouzeného však nelze hodnotit zcela mechanicky, tedy například sledovat jen počty minulých odsouzení či nevyužitých šancí podmíněného propuštění. Bez zasazení do kontextu kriminální minulosti a života odsouzeného totiž není samo o sobě určující pouze to, kolikrát byl odsouzený trestán, kolikrát byl ve výkonu trestu odnětí svobody či kolikrát se neosvědčil po podmíněném propuštění. Žádná z těchto skutečností totiž ještě nemůže sama o sobě zcela vyloučit možnost podmíněného propuštění, pokud odsouzený opravdově změnil svůj život.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 2878/22, ze dne 29. 11. 2022)

 

 

ÚS: Umístění nezletilého dítěte do zařízení ochranné výchovy

 

Rozhoduje-li soud o umístění nezletilého dítěte do zařízení ochranné výchovy, je povinen zkoumat jak zákonné předpoklady, tak jeho nejlepší zájem; v opačném případě dojde k porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s právy na ochranu rodinného života a výchovu dětí zaručenými v čl. 10 odst. 2, čl. čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 412/22, ze dne 29. 11. 2022)

 

 

ÚS: Rozhodování o nákladech řízení dle průběhu sporu

 

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení má být vzhledem k nezbytné ochraně legitimního očekávání účastníků zřejmým a logickým ukončením celého soudního řízení. Pokud proto obecné soudy rozhodnou o náhradě nákladů řízení v rozporu s průběhem sporu a s výrokem ve věci, poruší tím právo na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 1844/22, ze dne 22. 11. 2022)