III.ÚS 3315/20 – k nesprávnému výpočtu odměny advokáta / II.ÚS 3330/20 – mylný výpočet lhůty pro podání stížnosti / II.ÚS 3395/20 – možnost účastníka řízení vyjádřit se k nákladům exekuce.

ÚS: K nesprávnému výpočtu odměny advokáta

 

Porušením kogentního znění ustanovení právního předpisu (zde: § 7 položky 5 advokátního tarifu), v jehož důsledku je advokátovi odepřena odměna za zastupování v nezanedbatelné částce, může dojít k porušení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina„) ve smyslu legitimního očekávání jeho nabývání, práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 odst. 3 Listiny a také práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny, dopustí-li se tohoto porušení samotný soud.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 3315/20, ze dne 19. 1. 2021)

 

 

ÚS: Mylný výpočet lhůty pro podání stížnosti

 

Mylný výpočet lhůty pro podání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu dosahuje intenzity porušení práv jednotlivce na spravedlivý proces garantovaných čl. 36 odst. 1 Listiny, neboť tak dochází k odepření věcného přezkumu důvodů pro zahájení trestního stíhání.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 3330/20, ze dne 12. 1. 2021)

 

 

ÚS: Možnost účastníka řízení vyjádřit se k nákladům exekuce

 

I v případě, že soud rozhoduje toliko o výši nákladů exekuce, je třeba zajistit kontradiktorní povahu řízení. Účastník řízení tak musí být informován, že řízení, které již pravomocně skončilo, v důsledku zrušení pravomocného rozhodnutí dále pokračuje, a musí dostat prostor na takto vzniklou procesní situaci reagovat.


Pokud obecný soud neinformuje účastníka o zrušení pravomocného rozhodnutí a o pokračování v řízení pravomocně skončeném, porušuje tímto postupem zejména právo stěžovatele na rovné zacházení v řízení garantované čl. 37 odst. 3 Listiny, a to i když jde „pouze“ o řízení o nákladech exekuce.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 3395/20, ze dne 25. 1. 2021)