III.ÚS 3588/22 – stížnost proti zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění / II.ÚS 2355/22 – uložení pokuty za nerealizovaný styk rodiče s dítětem.

ÚS: Stížnost proti zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění

 

Počátek běhu lhůty pro podání instanční stížnosti v trestních věcech při rozhodování o osobní svobodě (zejména o vazbě, podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, přeměně alternativních trestů v nepodmíněný trest odnětí svobody a rozhodnutí o výkonu původně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody) nebo meritu věci (zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení) je třeba odvíjet až od doručení písemného vyhotovení soudního rozhodnutí. Porušením práva na přístup k soudu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny a práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy je požadavek, aby instanční stížnost byla podána již v době, kdy stěžovateli nejsou známy důvody, pro něž byl v předchozím řízení neúspěšný a které zjistí teprve z písemného vyhotovení rozhodnutí.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 3588/22, ze dne 26. 1. 2023)

 

 

ÚS: Uložení pokuty za nerealizovaný styk rodiče s dítětem

 

Pokud krajský soud zvažoval změnu prvostupňového rozhodnutí, které bylo v souladu s přáním nezletilé, na rozhodnutí, které zcela odporovalo její vůli, měl nezletilou slyšet sám. Jedině tak mohl posoudit „opravdovost“ postojů nezletilé.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky II.ÚS 2355/22, ze dne 24. 1. 2023)